Concurs/ Anunțuri

Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din învățământul superior și din învățământul preuniversitar pentru ocuparea postului de lector de limba română din Universitatea de Stat din Comrat- Republica Moldova (…)

(…)pentru o perioadă determinată, de 12 luni, care poate fi prelungită, anual, cu condiţia obţinerii aprobării de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a universităţii străine partenere. Perioada determinată nu poate depăși, în total, 36 de luni. Pentru fiecare post mai sus amintit, activitatea la catedră a noului lector de limba română va începe odată cu deschiderea anului universitar 2018-2019 din țara/universitatea respectivă.

Lectoratul de Limba română din Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova a fost înființat în anul 2016 în baza unui protocol interinstituțional și este găzduit de Facultatea de Cultură Națională.

Condiţii generale: Candidaţii trebuie să fie cadre didactice cu minimum 2 ani vechime la catedră, titulari într-o instituţie/unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată (conform art. 2 din  H.G. nr. 837/2014).

Cerinţele partenerului moldovean pentru candidații care aplică pentru postul de lector de limba română:

 • să fie absolvenți ai unei facultăți cu profil filologic;
 • să fie cunoscători ai limbii ruse.

Constituie un avantaj experiența în predarea limbii române ca limbă străină.

Recrutarea şi selecţia au loc conform următorului calendar:

 • de la data publicării anunţului, până în data de 04.05.2018, ora 11.00- depunerea dosarelor de concurs;
 • 05.05.2018- 09.05.2018, evaluarea dosarelor– prima probă;
 • 10.05.2018- afişarea rezultatelor evaluării dosarelor de concurs;
 • 15.05.2018- interviu (ora se va comunica după afişarea rezultatelor evaluării dosarelor de concurs);
 • 16.05.2018- afişarea rezultatelor în urma interviului.

Afişarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro.

Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs.

În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, acesta poate formula contestaţie în termen de două zile de la comunicarea rezultatului.

Rezultatul final se publică pe site-ul www.ilr.ro, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării de către partenerul străin a lectorului desemnat.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 7 din OMEN 5076/2014 şi se vor depune în format tipărit şi electronic, pe CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii Române din Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, et. 7, sector 1, cod poştal 012271, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Este recomandabil ca, în varianta electronică a dosarelor, fişierele să fie denumite astfel încât să poată fi deschise cu uşurinţă în ordinea menţionată în lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs.

Notă: Se evaluează numai dosarele complete ale candidaților eligibili pentru încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată.

Lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs:

a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de către candidat;

b) cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat, conform Anexei 1 din Metodologia privind recrutarea şi selecţia lectorilor;

c) copie a documentului de identitate;

d) copie a certificatului de căsătorie sau alt document care face dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

e) adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru muncă”;

f) adeverinţă privind statutul de titular al candidatului într-o instituţie/unitate de învăţământ acreditată sau autorizată şi privind vechimea în învăţământ;

g) copii ale diplomelor care atestă studiile candidatului: licenţă, master, doctorat, postdoctorat; în cazul în care diplomele de studii au fost obţinute în străinătate, vor fi însoţite de documente privind recunoaşterea sau echivalarea acestora în România;

h) adeverinţă privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;

i) adeverinţă privind gradul didactic;

j) curriculum vitae în format european;

k) lista lucrărilor de specialitate;

l) lista evenimentelor ştiinţifice, proiectelor de cercetare etc. la care a participat candidatul;

m) certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină sau un document echivalent;

n) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani și un rezumat al acestuia*;

o) două recomandări, din care cel puţin una să fie din partea unui reprezentant al instituţiei/unităţii de învăţământ în care candidatul este titular.

Toate actele de mai sus vor fi în limba română. Pentru cele menționate la pct. j), n) și o), în dosarul de concurs pot fi atașate și traduceri în limba engleză.

* Proiectul de activitate didactică trebuie să aibă maximum 2.000 de cuvinte, iar rezumatul proiectului maximum 300 de cuvinte. Acestea se redactează cu caractere Times New Roman, la 1,5 rânduri. În elaborarea proiectului de activitate candidaţii vor face referire şi vor avea în vedere următoarele secţiuni:

 1. a) Mediul cultural şi educaţional în care va funcţiona lectoratul;
 2. b) Proiectarea unui parcurs didactic relevant, orientat spre nevoile cursanţilor;
 3. c) Competenţele specifice;
 4. d) Competenţe de comunicare interpersonală şi instituţională;
 5. e) Valoarea adăugată.

Metodologia privind recrutarea şi selecţia lectorilor este accesibilă pe pagina web www.ilr.ro, la secţiunea Legislaţie.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Institutului Limbii Române, la telefon 021/3110631 sau prin e-mail la adresa lectorate@ilr.ro.

Director,

George-Ovidiu Doca

Rezultatele evaluării dosarelor depuse pentru posturile de lector de limba română din Universitatea Mohammed V din Rabat- Regatul Maroc, Universitatea El Manar din Tunis- Republica Tunisiană, Universitatea “Sf. Kiril și Metodiu” din Skopje- Republica Macedonia și din Universitatea din Udine- Republica Italiană

Universitatea pentru care aplică Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut Rezultatul evaluării
Universitatea Mohammed V din Rabat- Regatul Maroc Dimitriu Carmen 44 puncte Admis
Pînzariu Cătălina Iuliana 61,2 puncte Admis
Universitatea El Manar din Tunis- Republica Tunisiană Ghica Oana Nicoleta 50,2 puncte Admis
Universitatea “Sf. Kiril și Metodiu” din Skopje- Republica Macedonia Mladin Constantin-Ioan 66,2 puncte Admis
Universitatea din Udine- Republica Italiană Gencărău Ștefan 62 puncte Admis
Levonian Raluca-Mihaela 64,4 puncte Admis

Candidații declarați admiși se vor prezența la proba de interviu, care va avea loc în data de 02.04.2018, ora 11.00, la sediul Institutului Limbii Române din București, str. Caransebeș nr.1, et.7.

 

Candidaturile depuse pentru posturile de lector de limba română din Universitatea Mohammed V din Rabat- Regatul Maroc, Universitatea El Manar din Tunis- Republica Tunisiană, Universitatea “Sf. Kiril și Metodiu” din Skopje- Republica Macedonia și din Universitatea din Udine- Republica Italiană

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Dosar depus în termen DA/NU Dosar complet DA/NU Candidat eligibil DA/NU
1. Dimitriu Carmen DA DA DA
2. Ghica Oana Nicoleta DA DA DA
3. Ștefan Gencărău DA DA DA
4. Levonian Raluca-Mihaela DA DA DA
5. Mladin Constantin-Ioan DA DA DA
6. Pînzariu Cătălina Iuliana DA DA DA
7. Popescu Ioana Reveca DA NU NU
8. Tolomeiu Vădan Violeta-Iuliana DA NU NU

Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul universitar pentru ocuparea câte unui post de lector de limba română în Universitatea de Stat din Arizona – S.U.A. și în Universitatea din Geneva – Confederația Elvețiană (…)

Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul universitar pentru ocuparea câte unui post de lector de limba română în Universitatea de Stat din Arizona- S.U.A. și în Universitatea din Geneva- Confederația Elvețiană pentru o perioadă determinată, de 12 luni, care poate fi prelungită, anual, cu condiţia obţinerii aprobării de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a universităţii străine partenere. Perioada determinată nu poate depăși, în total, 36 de luni. Pentru fiecare post mai sus amintit, activitatea la catedră a noului lector  de limba română va începe odată cu deschiderea anului universitar 2018-2019 din țara/universitatea respectivă.

Lectoratul de Limba română din Universitatea de Stat din Arizona- S.U.A., înființat în anul 2011, funcționează în baza unui protocol interinstituțional, în cadrul College of Liberal Arts and Sciences, School of International Letters and Cultures.

Lectoratul de Limba română din Universitatea din Geneva- Confederația Elvețiană, înființat în anul 2016, funcționează în baza unui protocol interinstituțional în cadrul Facultății de Litere, Departamentul de limbi și literaturi romanice.

Condiţii generale: Candidaţii trebuie să fie cadre didactice cu minimum 2 ani vechime la catedră, titulari într-o instituţie/unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată (conform art. 2 din  H.G. nr. 837/2014).

Cerinţe specifice:

 1. Pentru Universitatea de Stat din Arizona, S.U.A.
 • să fie doctor în lingvistică;
 • să aibă experiență demonstrată de predare a limbii române ca limbă străină;
 • să cunoască metodele specifice pedagogiei moderne (ex. metoda comunicativă, clasa inversată, cunoașterea metodelor de predare în cazul claselor cu abilități de limbă diferite);
 • să aibă competențele necesare predării cursurilor de cultură și civilizație românească;
 • să aibă competențele necesare predării online și în clase hibride;
 • să aibă competențele adecvate utilizării instrumentelor digitale și mass-media necesare sprijinirii studenților în procesul de învățare;
 • să aibă capacitatea dovedită de a contribui la dezvoltarea curriculum-ului;
 • să aibă experiență în predarea la nivel universitar.
 1. Pentru Universitatea din Geneva, Confederația Elvețiană
 • să aibă activități de cercetare în domeniile de specialitate;
 • să fie doctorand sau doctor în științele umaniste, în lingvistică sau în filologie.

 Recrutarea şi selecţia se vor organiza conform următorului calendar:

 • de la data publicării anunţului, până în data de 19.04.2018, ora 11.00- depunerea dosarelor de concurs;
 • 20.04.2018- 25.04.2018, evaluarea dosarelor– prima probă;
 • 26.04.2018- afişarea rezultatelor evaluării dosarelor de concurs;
 • 03.05.2018- interviu (ora se va comunica după afişarea rezultatelor evaluării dosarelor de concurs);
 • 04.05.2018- afişarea rezultatelor în urma interviului.

Afişarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro.

Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs.

În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestaţie în termen de două zile de la comunicarea rezultatului.

Rezultatul final se publică pe site-ul www.ilr.ro, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării de către partenerul străin a lectorului desemnat.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 7 din OMEN 5076/2014 şi se vor depune în format tipărit şi electronic, pe CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii Române din Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, et. 7, sector 1, cod poştal 012271, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Este recomandabil ca, în varianta electronică a dosarelor, fişierele să fie denumite astfel încât să poată fi deschise cu uşurinţă în ordinea menţionată în lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs.

Notă: Se evaluează numai dosarele complete ale candidaților eligibili pentru încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată.

Lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs:

 1. a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de către candidat;
 2. b) cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat, conform Anexei 1 din Metodologia privind recrutarea şi selecţia lectorilor;
 3. c) copie a documentului de identitate;
 4. d) copie a certificatului de căsătorie sau alt document care face dovada schimbării numelui, dacă este cazul;
 5. e) adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru muncă”;
 6. f) adeverinţă privind statutul de titular al candidatului într-o instituţie/unitate de învăţământ acreditată sau autorizată şi privind vechimea în învăţământ;
 7. g) copii ale diplomelor care atestă studiile candidatului: licenţă, master, doctorat, postdoctorat; în cazul în care diplomele de studii au fost obţinute în străinătate, vor fi însoţite de documente privind recunoaşterea sau echivalarea acestora în România;
 8. h) adeverinţă privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;
 9. i) adeverinţă privind gradul didactic;
 10. j) curriculum vitae în format european;
 11. k) lista lucrărilor de specialitate;
 12. l) lista evenimentelor ştiinţifice, proiectelor de cercetare etc. la care a participat candidatul;
 13. m) certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină sau un document echivalent;
 14. n) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani și un rezumat al acestuia*;
 15. o) două recomandări, din care cel puţin una să fie din partea unui reprezentant al instituţiei/unităţii de învăţământ în care candidatul este titular.

Actele menționate la pct. j), n) și o) vor fi în limba română, cu traducere:

– în limba engleză, pentru Universitatea de Stat din Arizona, S.U.A.;

– în limba germană, limba franceză sau în limba italiană, pentru Universitatea din Geneva, Confederația Elvețiană.

* Proiectul de activitate didactică trebuie să aibă maximum 2.000 de cuvinte, iar rezumatul proiectului maximum 300 de cuvinte. Acestea se redactează cu caractere Times New Roman, la 1,5 rânduri. În elaborarea proiectului de activitate candidaţii vor face referire şi vor avea în vedere următoarele secţiuni:

 1. a) Mediul cultural şi educaţional în care va funcţiona lectoratul;
 2. b) Proiectarea unui parcurs didactic relevant, orientat spre nevoile cursanţilor;
 3. c) Competenţele specifice;
 4. d) Competenţe de comunicare interpersonală şi instituţională;
 5. e) Valoarea adăugată.

Metodologia privind recrutarea şi selecţia lectorilor este accesibilă pe pagina web www.ilr.ro, la secţiunea Legislaţie.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Institutului Limbii Române, la telefon 021/3110631 sau prin e-mail la adresa lectorate@ilr.ro.

Director general,

George-Ovidiu Doca

 

Concurs pentru posturile de lector de limba română din Udine- Republica Italiană, Skopje- Republica Macedonia, Rabat- Regatul Marocului, Comrat- Republica Moldova, Tunis- Republica Tunisiană.

Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul preuniversitar și universitar, pentru ocuparea câte unui post de lector de limba română în Universitatea de Stat din Comrat- Republica Moldova, Universitatea Mohammed V din Rabat- Regatul Maroc și în Universitatea El Manar din Tunis- Republica Tunisiană

și

din mediul universitar pentru ocuparea câte unui post de lector de limba română în Universitatea “Sf. Kiril și Metodiu” din Skopje, Republica Macedonia și în Universitatea din Udine, Republica Italiană
pentru o perioadă determinată, de 12 luni, care poate fi prelungită, anual, cu condiţia obţinerii aprobării de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a universităţii străine partenere. Perioada determinată nu poate depăși, în total, 36 de luni. Pentru fiecare post mai sus amintit, activitatea la catedră a noului lector  de limba română va începe odată cu deschiderea anului universitar 2018-2019 din țara/universitatea respectivă.
Lectoratul de Limba română din Universitatea “Sf. Kiril și Metodiu” din Skopje, Republica Macedonia, este unul din lectoratele de tradiție, fiind înființat în anul 1970; funcționează în baza acordului interguvernamental în vigoare și este găzduit de Catedra de Limbi și literaturi romanice a Facultății de Filologie „Blaže Koneski”.
Lectoratul de Limba română din Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova a fost înființat în anul 2016 în baza unui protocol interinstituțional și este găzduit de Facultatea de Cultură Națională.
Lectoratele de Limba română din Universitatea din Udine- Republica Italiană, Universitatea Mohammed V din Rabat- Regatul Maroc și Universitatea El Manar din Tunis- Republica Tunisiană, care urmează să se deschidă odată cu începerea anului universitar 2018-2019, au ca bază legală protocoalele interinstituțional încheiate în luna septembrie 2017, octombrie 2017 respectiv decembrie 2017.
Condiţii generale: Candidaţii trebuie să fie cadre didactice cu minimum 2 ani vechime la catedră, titulari într-o instituţie/unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată (conform art. 2 din  H.G. nr. 837/2014).
Cerinţe specifice:

 1. Pentru postul de lector de limba română din Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova
 • să fie absolvenți ai unei facultăți cu profil filologic;
 • să fie cunoscători ai limbii ruse.

Constituie un avantaj experiența în predarea limbii române ca limbă străină.

 1. Pentru postul de lector de limba română din Universitatea Mohammed V din Rabat- Regatul Maroc
 • să aibă competențe de comunicare în limba franceză;
 • să aibă experiență în predarea limbii române ca limbă străină și abilitatea de a preda toate nivelurile de competență lingvistică pentru limba română.
 1. Pentru postul de lector de limba română din Universitatea El Manar din Tunis- Republica Tunisiană
 • să aibă cunoștințe solide de limba arabă și/sau franceză;
 • să aibă experiență de 3-5 ani în predarea limbii române ca limbă străină.

Constituie un avantaj cunoașterea limbii engleze

 1. . Pentru postul de lector de limba română din Universitatea “Sf. Kiril și Metodiu” din Skopje, Republica Macedonia
 • să fie absolvent de filologie, specializarea limba și literatura română;
 • să fie doctorand sau doctor în științe;
 • să aibă experiență de minimum 2 ani în predarea limbii române ca limbă străină, de preferat în mediul universitar.

Constituie un avantaj buna cunoaștere a unei alte limbi romanice, de preferat limba franceză, la un nivel avansat.

 1. Pentru postul de lector de limba română din Universitatea din Udine, Republica Italiană
 • să aibă cunoștințe avansate de limba italiană, care să îi permită să predea în această limbă la nivel academic.

Recrutarea şi selecţia se vor organiza conform următorului calendar:

 • de la data publicării anunţului, până în data de 22.03.2018, ora 11.00- depunerea dosarelor de concurs;
 • 23.03.2018- 26.03.2018, evaluarea dosarelor– prima probă;
 • 27.03.2018- afişarea rezultatelor evaluării dosarelor de concurs;
 • 02.04.2018- interviu (ora se va comunica după afişarea rezultatelor evaluării dosarelor de concurs);
 • 03.04.2018- afişarea rezultatelor în urma interviului.

Afişarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro.
Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs.
În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestaţie în termen de două zile de la comunicarea rezultatului.
Rezultatul final se publică pe site-ul www.ilr.ro, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării de către partenerul străin a lectorului desemnat.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 7 din OMEN 5076/2014 şi se vor depune în format tipărit şi electronic, pe CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii Române din Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, et. 7, sector 1, cod poştal 012271, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Este recomandabil ca, în varianta electronică a dosarelor, fişierele să fie denumite astfel încât să poată fi deschise cu uşurinţă în ordinea menţionată în lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs.
Notă: Se evaluează numai dosarele complete ale candidaților eligibili pentru încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată.
Lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs:

 1. a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de către candidat;
 2. b) cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat, conform Anexei 1 din Metodologia privind recrutarea şi selecţia lectorilor;
 3. c) copie a documentului de identitate;
 4. d) copie a certificatului de căsătorie sau alt document care face dovada schimbării numelui, dacă este cazul;
 5. e) adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru muncă”;
 6. f) adeverinţă privind statutul de titular al candidatului într-o instituţie/unitate de învăţământ acreditată sau autorizată şi privind vechimea în învăţământ;
 7. g) copii ale diplomelor care atestă studiile candidatului: licenţă, master, doctorat, postdoctorat; în cazul în care diplomele de studii au fost obţinute în străinătate, vor fi însoţite de documente privind recunoaşterea sau echivalarea acestora în România;
 8. h) adeverinţă privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;
 9. i) adeverinţă privind gradul didactic;
 10. j) curriculum vitae în format european;
 11. k) lista lucrărilor de specialitate;
 12. l) lista evenimentelor ştiinţifice, proiectelor de cercetare etc. la care a participat candidatul;
 13. m) certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină sau un document echivalent;
 14. n) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani și un rezumat al acestuia*;
 15. o) două recomandări, din care cel puţin una să fie din partea unui reprezentant al instituţiei/unităţii de învăţământ în care candidatul este titular.

Actele menționate la pct. j), n) și o) vor fi în limba română, cu traducere:
– în limba engleză sau în limba arabă, pentru Universitatea Mohammed V din Rabat- Regatul Maroc și pentru Universitatea El Manar din Tunis- Republica Tunisiană,
– în limba engleză sau în limba macedoneană, pentru Universitatea “Sf. Kiril și Metodiu” din Skopje, Republica Macedonia;
– în limba engleză sau în limba italiană, pentru Universitatea din Udine, Republica Italiană.
* Proiectul de activitate didactică trebuie să aibă maximum 2.000 de cuvinte, iar rezumatul proiectului maximum 300 de cuvinte. Acestea se redactează cu caractere Times New Roman, la 1,5 rânduri. În elaborarea proiectului de activitate candidaţii vor face referire şi vor avea în vedere următoarele secţiuni:

 1. a) Mediul cultural şi educaţional în care va funcţiona lectoratul;
 2. b) Proiectarea unui parcurs didactic relevant, orientat spre nevoile cursanţilor;
 3. c) Competenţele specifice;
 4. d) Competenţe de comunicare interpersonală şi instituţională;
 5. e) Valoarea adăugată.

Metodologia privind recrutarea şi selecţia lectorilor este accesibilă pe pagina web www.ilr.ro, la secţiunea Legislaţie.
Relaţii suplimentare se obţin la sediul Institutului Limbii Române, la telefon 021/3110631 sau prin e-mail lectorate@ilr.ro.

Director General,

George-Ovidiu Doca