Institutul Limbii Române

CF 11961471

Sediu declarat: str. Caransebeş, nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti

Persoană de contact: Mateescu Marcela

Telefon: 0723 305585, 021/3110631, Fax: 021/3110632, E-mail: lectorate@ilr.ro

 

Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul universitar, pentru ocuparea postului de lector de limba română de la Universitatea „Johannes Gutenberg” din Mainz, Republica Federală Germania, pentru o perioadă determinată, de maxim 36 de luni, cu condiţia obţinerii, anual, a aprobării de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a universităţii străine partenere.

Lectoratul de Limba română de la Universitatea „Johannes Gutenberg” din Mainz a fost înfiinţat în anul 2013, în cadrul Facultăţii de Filozofie şi Filologie, în baza unui protocol interinstituţional. Programa lectoratului cuprinde 4 cursuri, timp de 2 semestre: Limba română pentru începători, Limba română pentru avansaţi, Introducere în cultura română (în limba germană sau în limba engleză în primul semestru, dacă limba germană nu este stăpânită de la început) şi Lecturi româneşti (Traduceri). Noul lector român îşi va începe activitatea odată cu deschiderea anului universitar 2016-2017.

 

Funcţionarea lectoratelor, plata lectorilor sunt reglementate prin HG nr.837/2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate.

 

Condiţii generale: Candidaţii trebuie să fie cadre didactice cu minimum 2 ani vechime la catedră, titulari într-o instituţie/unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată (conform art. 2 din  H.G. nr. 837/2014).

Cerinţe specifice:

Universitatea „Johannes Gutenberg” din Mainz  solicită ca lectorul român:

-          să aibă competenţă didactică (posibilă experienţă în predarea limbii române, ideal a limbii române pentru străini);

-          să cunoască structurile fundamentale ale limbii române, din perspectivă contrastivă, să fie familiarizat cu temele canonice ale literaturii, istoriei şi culturii române;

-          să aibă cel puţin cunoştinţele de bază pentru limba germană, care ar urma să fie aprofundată în scurt timp.

Este de dorit ca lectorul să fie sociabil şi activ în răspândirea şi promovarea României şi a culturii române (planificare şi implicare în evenimente ştiinţifice şi culturale, contribuţii în publicaţii, blog etc.)

Recrutarea şi selecţia se vor organiza conform următorului calendar:

-          de la data publicării anunţului, până în data de 18.04.2016, ora 11.00- depunerea dosarelor;

-          19.04.2016- 21.04.2016, evaluarea dosarelor– prima probă;

-          22.04.2016- afişarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor;

-          27.04.2016- interviu (ora se va comunica după afişarea rezultatelor evaluării dosarelor);

-          28.04.2016- afişarea rezultatelor în urma interviului.

Afişarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro.

Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs.

În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestaţie în termen de două zile de la comunicarea rezultatului.

Rezultatul final se publică pe pagina web a ILR, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării de către partenerul străin a lectorului desemnat.

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 7 din OMEN 5076/2014 şi se vor depune în format tipărit şi electronic, pe CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii Române din Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, et. 7, sector 1, cod poştal 012271, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Este recomandabil ca, în varianta electronică a dosarelor, fişierele să fie denumite astfel încât să poată fi deschise cu uşurinţă în ordinea menţionată în lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs.

Lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs:

a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de către candidat;

b) cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat, conform Anexei 1 din Metodologia privind recrutarea şi selecţia lectorilor;

c) copie a documentului de identitate;

d) copie a certificatului de căsătorie sau alt document care face dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

e) adeverinţă medicală cu menţiunea "apt pentru muncă";

f)* adeverinţa privind statutul de titular al candidatului într-o instituţie/unitate de învăţământ acreditată sau autorizată şi privind vechimea în învăţământ;

g) copii ale diplomelor care atestă studiile candidatului: licenţă, master, doctorat, postdoctorat; în cazul în care diplomele de studii au fost obţinute în străinătate, vor fi însoţite de documente privind recunoaşterea sau echivalarea acestora în România;

h) adeverinţă privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;

i) adeverinţă privind gradul didactic;

j) curriculum vitae în format european, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;

k) lista lucrărilor de specialitate;

l) lista evenimentelor ştiinţifice, proiectelor de cercetare etc. la care a participat candidatul;

m) certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină sau un document echivalent;

n) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională; **

o) două recomandări în limba română, cu traducere într-o limbă de circulaţie internaţională, din care cel puţin una să fie din partea unui reprezentant al instituţiei/unităţii de învăţământ în care candidatul este titular.

* Candidaţii din sistemul privat de învăţământ vor depune, în copie, actul normativ privind acreditarea/autorizarea facultăţii unde sunt titulari.

** Proiectul de activitate didactică trebuie să aibă maximum 2.000 de cuvinte, iar rezumatul acestuia maximum 300 de cuvinte. Acestea se redactează cu caractere Times New Roman, la 1,5 rânduri. În elaborarea proiectului, candidaţii vor face referire şi vor avea în vedere următoarele secţiuni:

a) Mediul cultural şi educaţional în care va funcţiona lectoratul;

b) Proiectarea unui parcurs didactic relevant, orientat spre nevoile cursanţilor;

c) Competenţele specifice;

d) Competenţe de comunicare interpersonală şi instituţională;

e) Valoarea adăugată.

 

Metodologia privind recrutarea şi selecţia lectorilor este accesibilă pe pagina web www.ilr.ro, la secţiunea Legislaţie.

 

 

Director,

Corina Chertes