ANUNŢ

 

Institutul Limbii Române organizează concurs pentru ocuparea  unui post de expert I, post vacant în cadrul Biroului financiar-contabil, resurse-umane şi administrativ, pe durată nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 

a)                  să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)                  să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c)                  să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)                 să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e)                  să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)                   să îndeplinescă condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)                  să nu fi fost condamnat definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitatea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

-                      studii economice cu diplomă de licenţă;

-                      abilităţi de comunicare şi inter-relaţionare;

-                      abilităţi de operare pe calculator  (MS Office, Internet, etc.).

Concursul constă în trei etape succesive:

a)                  selecţia dosarelor de înscriere;

b)                  probă scrisă;

c)                  interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Concursul se va organiza la sediul din str. Caransebeş nr.1, et.7, sector1, Bucureşti, conform calendarului următor:

 

 

 

 

Calendar:

 

până în data de 19.05.2016, ora 10.00, se vor depune dosarele de concurs;

20.05.2016 - examinarea dosarelor de concurs;

20.05.2016 – afişarea rezultatelor privind examinarea dosarelor de concurs;

23.05.2016 - depunerea contestaţiilor privind examinarea dosarelor de concurs, până la ora 10.00 ;

23.05.2016 - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor;

24.05.2016 - proba scrisă la ora 10.00;

24.05.2016 - afişarea rezultatelor la proba scrisă, până la ora 16.00;

25.05.2016 - depunere contestaţiilor la proba scrisă, până la ora 10.00;

25.05.2016 - soluţionare contestaţiilor la proba scrisă şi afişarea rezultatelor;

26.05.2016 – proba de interviu la ora 10.00;

26.05.2016 - afişare rezultatelor probei de interviu, până la ora 16.00;

27.05.2016 - depunere contestaţiilor la proba de interviu, până la ora 10.00;

27.05.2016 - soluţionare contestaţiilor la proba de interviu şi afişarea rezultatelor;

27.05.2016 – afişare rezultatelor finale.

 

 

Conform art.6 al Regulamentului-cadru, menţionat mai sus, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

            -cererea de înscriere la concurs adresată directorului ILR (nu este formular tip);

            -copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

            -copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

            - carnetul de muncă şi/sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor, în copie;

            - cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

            - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile medicale abilitate;

            - curriculum vitae.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în mod clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

            Copia actului de identiate, copiile documentelor de studii şi al carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

            Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

            Dosarul de concurs se depune la sediul I.L.R din str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti, între orele: 09.30 – 14.00, dar nu mai târziu de 19.05.2016, ora 10.00

           

 

Bibliografia pentru postul de expert I:

 

Lege nr.82/1991 - Legea contabilităţii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H.G nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Ordinul nr.1792/2002 al ministrului  finanţelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Codul fiscal – Legea nr. 57/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Legea nr. 207/ 2015 – Codul de procedură fiscală, actualizat.

 

 H.G. nr. 34 din 21 ianuarie 1999  privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 H.G nr. 837 din 1 octombrie 2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate;

 

 H.G nr. 454 din 21 aprilie 2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene;

 

 ORDIN nr. 3.823 din 3 iunie 2013 pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei Naţionale privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene;

 

 ORDIN nr. 5.076 din 5 decembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române.

 

 

 

DIRECTOR,

 

CORINA CHERTES