Institutul Limbii Române

CF 11961471

Sediu declarat: str. Caransebeș, nr. 1, etaj 7, sector 1, București

Persoană de contact: Mateescu Marcela

Telefon: 0723 305585, 021/3110631, Fax: 021/3110632, E-mail: lectorate@ilr.ro

 

Institutul Limbii Române recrutează și selectează candidați din mediul universitar și preuniversitar, pentru ocuparea postului de lector de limba română de la Universitatea de Stat „V. Brusov” din Erevan, Republica Armenia, pentru o perioadă determinată, de maxim 36 de luni, cu condiția obținerii, anual, a aprobării de continuare a activității din partea Institutului Limbii Române și a universității străine partenere.

Lectoratul de Limba română de la Universitatea de Stat „V. Brusov” din Erevan, singurul din Republica Armenia, a fost înființat în anul 2007, în cadrul Facultății de Litere, în baza Programului de colaborare în domeniile culturii, educației și științei dintre guvernele român și armean. Noul lector român își va începe activitatea în anul universitar 2016-2017.

 

Funcționarea lectoratelor, plata lectorilor sunt reglementate prin HG nr.837/2014 privind înființarea și funcționarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate.

 

Condiții generale: Candidații trebuie să fie cadre didactice cu minimum 2 ani vechime la catedră, titulari într-o instituție/unitate de învățământ românească acreditată sau autorizată (conform art. 2 din  H.G. nr. 837/2014).

Cerințe specifice:

Universitatea de Stat „V. Brusov” din Erevan solicită ca lectorul român:

-          să fie bun cunoscător al limbii engleze și al limbii ruse;

-          să fie organizat;

-          să aibă cunoștințe temeinice de operare pe calculator.

Recrutarea și selecția se vor organiza conform următorului calendar:

-          de la data publicării anunțului, până în data de 06.10.2016, ora 11.00- depunerea dosarelor;

-          07.10.2016- 10.10.2016, evaluarea dosarelor– prima probă;

-          11.10.2016- afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor;

-          14.10.2016- interviu (ora se va comunica după afișarea rezultatelor evaluării dosarelor);

-          15.10.2016- afișarea rezultatelor în urma interviului.

Afișarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro.

Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs.

În situația în care un candidat deține elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, acesta poate formula contestație în termen de două zile de la comunicarea rezultatului.

Rezultatul final se publică pe pagina web a ILR, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării de către partenerul străin a lectorului desemnat.

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 7 din OMEN 5076/2014 și se vor depune în format tipărit și electronic, pe CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii Române din București, str. Caransebeș nr. 1, et. 7, sector 1, cod poștal 012271, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului. Este recomandabil ca, în varianta electronică a dosarelor, fișierele să fie denumite astfel încât să poată fi deschise cu ușurință în ordinea menționată în lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs.

Lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs:

a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de către candidat;

b) cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat, conform Anexei 1 din Metodologia privind recrutarea și selecția lectorilor;

c) copie a documentului de identitate;

d) copie a certificatului de căsătorie sau a altui document care face dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

e) adeverință medicală cu mențiunea "apt pentru muncă";

f)* adeverința privind statutul de titular al candidatului într-o instituție/unitate de învățământ acreditată sau autorizată și privind vechimea în învățământ;

g) copii ale diplomelor care atestă studiile candidatului: licență, master, doctorat, postdoctorat; în cazul în care diplomele de studii au fost obținute în străinătate, vor fi însoțite de documente privind recunoașterea sau echivalarea acestora în România;

h) adeverință privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;

i) adeverință privind gradul didactic;

j) curriculum vitae în format european, în limba română și în limba engleză sau în limba armeană;

k) lista lucrărilor de specialitate;

l) lista evenimentelor științifice, proiectelor de cercetare etc. la care a participat candidatul;

m) certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină sau un document echivalent;

n) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani și un rezumat al acestuia, în limba română și în limba engleză sau în limba armeană; **

o) două recomandări în limba română, cu traducere în limba engleză sau în limba armeană, din care cel puțin una să fie din partea unui reprezentant al instituției/unității de învățământ în care candidatul este titular.

* Candidații din sistemul privat de învățământ vor depune, în copie, actul normativ privind acreditarea/autorizarea facultății unde sunt titulari.

** Proiectul de activitate didactică trebuie să aibă maximum 2.000 de cuvinte, iar rezumatul acestuia maximum 300 de cuvinte. Acestea se redactează cu caractere Times New Roman, la 1,5 rânduri. În elaborarea proiectului, candidații vor face referire și vor avea în vedere următoarele secțiuni:

a) Mediul cultural și educațional în care va funcționa lectoratul;

b) Proiectarea unui parcurs didactic relevant, orientat spre nevoile cursanților;

c) Competențele specifice;

d) Competențe de comunicare interpersonală și instituțională;

e) Valoarea adăugată.

Metodologia privind recrutarea și selecția lectorilor este accesibilă pe pagina web www.ilr.ro, la secțiunea Legislație.

 

Director,

Corina Chertes