Institutul Limbii Române

CF 11961471

Sediu declarat: str. Caransebeș, nr. 1, etaj 7, sector 1, București

Persoană de contact: Mateescu Marcela

Telefon: 0723 305585, 021/3110631, Fax: 021/3110632, E-mail: lectorate@ilr.ro

 

Institutul Limbii Române recrutează și selectează candidați din mediul universitar, pentru ocuparea câte unui post de lector de limba română la lectoratele de limba română din:

- Universitatea din Regensburg- Republica Federală Germania,

- Universitatea din Tampere- Republica Finlanda,

- Institutul Pontifical Oriental- Vatican,

pentru o perioadă determinată, de

-       maxim 24 de luni, pentru Universitatea din Regensburg- Republica Federală Germania

respectiv de

-       maxim 36 de luni, pentru Universitatea din Tampere- Republica Finlanda și Institutul Pontifical Oriental- Vatican,

cu condiția obținerii, anual, a aprobării de continuare a activității din partea Institutului Limbii Române și a universității străine partenere.

Lectoratul de Limba română de la Universitatea din Regensburg, Republica Federală Germania s-a deschis în anul 2011, în cadrul Facultății de Romanistică, în urma semnării unui protocol interinstituțional. Lectorul desemnat prin concurs își va începe activitatea la deschiderea anului universitar 2017-2018.

Lectoratul de Limba română de la Universitatea din Tampere, Republica Finlanda s-a deschis în anul 2013, în cadrul Facultății de Limbi, Traducere și Literatură, în urma semnării unui protocol interinstituțional. Lectorul desemnat prin concurs își va începe activitatea la deschiderea anului universitar 2017-2018.

În luna aprilie 2016 a fost semnat protocolul interinstituțional dintre Institutul Limbii Române și Institutul Pontifical Oriental, Vatican, pentru înființarea unui lectorat de limba română. Este primul lectorat de limba română creat într-o instituție de învățământ a Sfântului Scaun. Conform solicitării partenerului străin, lectorul român își va începe activitatea la 13 februarie 2017.

Funcționarea lectoratelor și plata lectorilor sunt reglementate prin HG nr. 837/2014 privind înființarea și funcționarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate.

Condiții generale: Candidații trebuie să fie cadre didactice cu minimum 2 ani vechime la catedră, titulari într-o instituție/unitate de învățământ românească acreditată sau autorizată (conform art. 2 din  H.G. nr. 837/2014).

Cerințe specifice:

pentru Universitatea din Regensburg

-     să fie vorbitor nativ al limbii române,

-     să aibă cunoștințe bune sau foarte bune de limba germană,

-     să aibă experiență în predare,

-     titlul de doctor constituie un avantaj;

pentru Universitatea din Tampere

-     să fie doctor în limba și literatură română sau într-o altă disciplină echivalentă,

-     să aibă experiență practică în predarea limbii române pentru începători,

-     să poată să predea în limba engleză,

-     să poată să țină prelegeri sau cursuri (în limba engleză) despre societatea românească (economie, istorie, drept etc.);

pentru Institutul Pontifical Oriental

-     să aibă experiență în predarea limbii române ca limbă străină.

Prin excepție, Universitatea din Regensburg solicită pentru dosarul de candidatură o scrisoare de motivație și propunerea și prezentarea unor mici proiecte care urmează să fie derulate în cadrul lectoratului.

Recrutarea și selecția se vor organiza conform următorului calendar:

-       de la data publicării anunțului, până în data de 12.01.2017, ora 11.00- depunerea dosarelor;

-                      13.01.2017- 16.01.2017, evaluarea dosarelor– prima probă;

-                      17.01.2017- afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor;

-       20.01.2017- interviu (ora se va comunica după afișarea rezultatelor evaluării dosarelor);

-                      20.01.2017- afișarea rezultatelor în urma interviului.

Afișarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro.

Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs.

În situația în care un candidat deține elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestație în termen de două zile de la comunicarea rezultatului.

Rezultatul final se publică pe pagina web a ILR, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării de către partenerul străin a lectorului desemnat.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 7 din OMEN 5076/2014 și se vor depune în format tipărit și electronic, pe CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii Române din București, str. Caransebeș nr. 1, et. 7, sector 1, cod poștal 012271, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului. Este recomandabil ca, în varianta electronică a dosarelor, fișierele să fie denumite astfel încât să poată fi deschise cu ușurință în ordinea menționată în lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs.

Lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs:

 a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de către candidat;

 b) cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat, conform Anexei 1 din Metodologia privind recrutarea și selecția lectorilor;

 c) copie a documentului de identitate;

 d) copie a certificatului de căsătorie sau alt document care face dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

 e) adeverință medicală cu mențiunea "apt pentru muncă";

 f) adeverința privind statutul de titular al candidatului într-o instituție/unitate de învățământ acreditată sau autorizată și privind vechimea în învățământ;

 g) copii ale diplomelor care atestă studiile candidatului: licență, master, doctorat, postdoctorat; în cazul în care diplomele de studii au fost obținute în străinătate, vor fi însoțite de documente privind recunoașterea sau echivalarea acestora în România;

 h) adeverință privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;

 i) adeverință privind gradul didactic;

 j) curriculum vitae în format european;

k) lista lucrărilor de specialitate;

l) lista evenimentelor științifice, proiectelor de cercetare etc. la care a participat candidatul;

m) certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină sau un document echivalent;

n) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani*;

o) două recomandări, din care cel puțin una să fie din partea unui reprezentant al instituției/unității de învățământ în care candidatul este titular.

Actele menționate la pct. j), n) și o) vor fi în limba română, cu traducere:

- în limba engleză sau în limba germană, pentru Universitatea din Regensburg,

- în limba engleză sau în limba finlandeză, pentru Universitatea din Tampere,

- în limba engleză sau în limba italiană, pentru Institutul Pontifical Oriental.

* Proiectul de activitate didactică trebuie să aibă maximum 2.000 de cuvinte, iar rezumatul acestuia maximum 300 de cuvinte. Acestea se redactează cu caractere Times New Roman, la 1,5 rânduri. În elaborarea acestui proiect, candidații vor face referire și vor avea în vedere următoarele secțiuni:

a) Mediul cultural și educațional în care va funcționa lectoratul;

b) Proiectarea unui parcurs didactic relevant, orientat spre nevoile cursanților;

c) Competențele specifice;

d) Competențe de comunicare interpersonală și instituțională;

e) Valoarea adăugată.

Metodologia privind recrutarea și selecția lectorilor este accesibilă pe pagina web www.ilr.ro, la secțiunea Legislație.

 

Director,

Corina Chertes