Institutul Limbii Române

CF 11961471

Sediu declarat: str. Caransebeș, nr. 1, etaj 7, sector 1, București

Persoană de contact: Mateescu Marcela

Telefon: 0723 305585, 021/3110631, Fax: 021/3110632, E-mail: lectorate@ilr.ro

 

Institutul Limbii Române recrutează și selectează candidați din mediul universitar, pentru ocuparea câte unui post de lector de limba română la:

- Universitatea de Stat din Arizona- S.U.A.,

- Universitatea din Turku- Republica Finlanda,

- Universitatea din Tel Aviv- Israel,

- Universitatea Sapienza din Roma- Italia,

- Universitatea “Adam Mickiewicz” din Poznan- Republica Polonă

și

- Universitatea din Lisabona- Republica Portugheză

pentru o perioadă determinată, de 12 luni, care poate fi prelungită, anual, cu condiția obținerii aprobării de continuare a activității din partea Institutului Limbii Române și a universității străine partenere. Perioada determinată nu poate depăși, în total, 36 de luni. Pentru fiecare post mai sus amintit, activitatea la catedră a noului lector  de limba română va începe odată cu deschiderea anului universitar 2017-2018 din țara/universitatea respectivă.

Lectoratul de Limba română găzduit de Universitatea de Stat din Arizona, S.U.A. are ca bază legală un protocol interinstituțional și funcționează în cadrul College of Liberal Arts and Sciences, School of International Letters and Cultures.

Lectoratul de Limba română din Universitatea din Turku, Republica Finlanda are ca bază legală un protocol interinstituțional și funcționează în cadrul Departamentului de Limba și Cultura Română.

Lectoratul de Limba română de la Universitatea din Tel Aviv- Israel are ca bază legală un protocol interinstituțional și funcționează în cadrul Departamentului de Limbi Străine.

Lectoratul de Limba română din Universitatea Sapienza din Roma- Italia are ca bază legală programul interguvernamental în vigoare și un protocol interinstituional și funcționează în cadrul Facultății de Litere și Filozofie.

Lectoratul de Limba română din Universitatea “Adam Mickiewicz” din Poznan- Republica Polonă are ca bază legală Program de aplicare a acordului interguvernamental și funcționează în cadrul Institutului de Filologie Romanică.

Lectoratul de Limba română din Universitatea din Lisabona- Republica Portugheză are ca bază legală un protocol interinstituțional și funcționează în cadrul Facultății de Litere.

Funcționarea lectoratelor și plata lectorilor sunt reglementate prin HG nr. 837/2014 privind înființarea și funcționarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate.

Condiții generale: Candidații trebuie să fie cadre didactice cu minimum 2 ani vechime la catedră, titulari într-o instituție/unitate de învățământ românească acreditată sau autorizată (conform art. 2 din  H.G. nr. 837/2014).

Cerințe specifice:

1.    Pentru Universitatea de Stat din Arizona- S.U.A.:

-       să fie absolvent de filologie, cu doctorat în filologie;

-       să cunoască în profunzime limba română, prevederile normative actuale, exigențele variantei literare, dar și dinamica schimbărilor limbajului cotidian (familiar, argotic, jurnalistic etc.);

-       să aibă competență și experiență în predarea limbii române pentru străini, la orice nivel de limbă, folosind metode moderne (comunicativ-funcționale, clasa inversată etc.);

-       să poată adapta demersul pedagogic în funcție de studenți și de nivelul acestora de limbă, inclusiv pentru clase cu abilități mixte de cunoaștere a limbii române;

-       să cunoască foarte bine literatura, istoria și cultura română;

-       să poată preda și cursuri de cultură și civilizație română;

-       să fie vorbitor fluent al limbii engleze, bun cunoscător al culturii și civilizației americane, dar și al realităților cotidiene;

-       să aibă cunoștințe temeinice de operare pe calculator și să știe să folosească platforma educațională BlackBoard.

Este de dorit ca lectorul să fie sociabil și activ în răspândirea și promovarea României și a culturii române (planificare și implicare în evenimente științifice și culturale, contribuții în publicații, blog etc.).

2.    Pentru Universitatea din Turku- Republica Finlanda:

-            să fie absolvent de filologie, cu doctorat în filologie română;

-            să aibă experiență în predarea limbii și culturii române studenților finlandezi;

-            să înțeleagă studenții care pot fi foarte avansați în studiile lor de bază, dar începători în studiile de română;

-            să aibă atitudine științifică și profesională în ceea ce privește activitățile de predare și cercetare.

3.    Pentru Universitatea din Tel Aviv- Israel:

-            să aibă cunoștințe avansate de limba engleză, care să îi permită să predea și să comunice la nivel academic.

4.    Pentru Universitatea Sapienza din Roma- Italia:

-            să aibă master în limbă și/sau literatura română;

-            să aibă titlul de doctor în lingvistică;

-            să aibă experiență certificată în predarea limbii române pentru străini;

-            să aibă experiență certificată în organizarea de seminarii și conferințe în mediul academic;

-            să aibă experiență certificată în activitatea editorială. Lectorul român este responsabil cu editarea revistei Romania Orientale, publicație a Universității Sapienza din Roma dedicată culturii și limbii române.

-            să fie un bun cunoscător al limbii italiene și al limbii engleze.

5.    Pentru Universitatea “Adam Mickiewicz” din Poznan- Republica Polonă:

-            să fie absolvent de filologie română;

-            să fie doctor în filologie;

-            să cunoască limba polonă și limba engleză la nivel avansat;

-            să aibă experiență de minim trei ani în predarea limbii române studenților polonezi;

-            să aibă o activitate de cercetare bogată, cu specializare în domeniul literaturii comparate, al mitologiei și al discursului (auto)biografic românesc interbelic și postbelic.

Catedra de Românistică de la Poznan își rezervă dreptul de a organiza un interviu prin skype cu viitorii candidați pentru postul de lector, ocazie cu care se va testa interesul acestora pentru predarea limbii și literaturii române în spațiul universitar polonez, dar și nivelul de cunoaștere al limbii polone.

6.    Pentru Universitatea din Lisabona- Republica Portugheză:

-       să fie doctor în filologie (este de preferat să fie specialist în terminologie și limbaje de specialitate);

-       să aibă experiență în predarea limbii și culturii române studenților străini;

-       să aibă capacitatea de a atrage studenții prin organizarea de activități de promovare a realității românești, sub toate aspectele, și prin facilitarea obținerii de burse pe termen scurt în România și schimburi de studenți cu universități românești;

-       să aibă disponibilitatea de a participa activ la evenimentele organizate de Departamentul de Lingvistică Generală și Lingvistică Romanică și de Facultatea de Litere ale Universității din Lisabona;

-       să fie bun cunoscător al limbii și culturii portugheze.

Recrutarea și selecția se vor organiza conform următorului calendar:

-          de la data publicării anunțului, până în data de 10.03.2017, ora 11.00- depunerea dosarelor;

-                      11.03.2017- 15.03.2017, evaluarea dosarelor– prima probă;

-                      16.03.2017- afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor;

-          20.03.2017- interviu (ora se va comunica după afișarea rezultatelor evaluării dosarelor);

-                      21.03.2017- afișarea rezultatelor în urma interviului.

Afișarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro.

Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs.

În situația în care un candidat deține elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestație în termen de două zile de la comunicarea rezultatului.

Rezultatul final se publică pe site-ul www.ilr.ro, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării de către partenerul străin a lectorului desemnat.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 7 din OMEN 5076/2014 și se vor depune în format tipărit și electronic, pe CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii Române din București, str. Caransebeș nr. 1, et. 7, sector 1, cod poștal 012271, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului. Este recomandabil ca, în varianta electronică a dosarelor, fișierele să fie denumite astfel încât să poată fi deschise cu ușurință în ordinea menționată în lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs.

Notă: Se evaluează numai dosarele complete ale candidaților eligibili pentru încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată.

Lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs:

 a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de către candidat;

 b) cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat, conform Anexei 1 din Metodologia privind recrutarea și selecția lectorilor;

 c) copie a documentului de identitate;

 d) copie a certificatului de căsătorie sau alt document care face dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

 e) adeverință medicală cu mențiunea "apt pentru muncă";

 f) adeverința privind statutul de titular al candidatului într-o instituție/unitate de învățământ acreditată sau autorizată și privind vechimea în învățământ;

 g) copii ale diplomelor care atestă studiile candidatului: licență, master, doctorat, postdoctorat; în cazul în care diplomele de studii au fost obținute în străinătate, vor fi însoțite de documente privind recunoașterea sau echivalarea acestora în România;

 h) adeverință privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;

 i) adeverință privind gradul didactic;

 j) curriculum vitae în format european;

k) lista lucrărilor de specialitate;

l) lista evenimentelor științifice, proiectelor de cercetare etc. la care a participat candidatul;

m) certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină sau un document echivalent;

n) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani*;

o) două recomandări, din care cel puțin una să fie din partea unui reprezentant al instituției/unității de învățământ în care candidatul este titular.

Actele menționate la pct. j), n) și o) vor fi în limba română, cu traducere:

- în limba engleză, pentru Universitatea de Stat din Arizona,

- în limba engleză sau în limba finlandeză, pentru Universitatea Turku,

- în limba engleză sau în limba ebraică, pentru Universitatea din Tel Aviv,

- în limba engleză sau în limba italiană, pentru Universitatea Sapienza din Roma,

- în limba engleză sau în limba polonă, pentru Universitatea “Adam Mickiewicz” din Poznan,

- în limba engleză sau în limba portugheză, pentru Universitatea din Lisabona.

 

* Proiectul de activitate didactică trebuie să aibă maximum 2.000 de cuvinte, iar rezumatul acestuia maximum 300 de cuvinte. Acestea se redactează cu caractere Times New Roman, la 1,5 rânduri. În elaborarea acestui proiect, candidații vor face referire și vor avea în vedere următoarele secțiuni:

a) Mediul cultural și educațional în care va funcționa lectoratul;

b) Proiectarea unui parcurs didactic relevant, orientat spre nevoile cursanților;

c) Competențele specifice;

d) Competențe de comunicare interpersonală și instituțională;

e) Valoarea adăugată.

Metodologia privind recrutarea și selecția lectorilor este accesibilă pe pagina web www.ilr.ro, la secțiunea Legislație.

 

Director,

Corina Chertes