Institutul Limbii Române

CF 11961471

Sediu declarat: str. Caransebeș, nr. 1, etaj 7, sector 1, București

Persoană de contact: Mateescu Marcela

Telefon: 0723 305585, 021/3110631, Fax: 021/3110632, E-mail: lectorate@ilr.ro

 

Institutul Limbii Române recrutează și selectează candidați din mediul universitar, pentru ocuparea câte unui post de lector de limba română la:

- Universitatea din Leipzig- Republica Federală Germania,

- Universitatea din Novi Sad- Serbia,

- Universitatea Oxford- Regatul Marii Britanii și al Irlandei de Nord,

- Universitatea “Kliment Ohridski” din Sofia- Republica Bulgaria

- Universitatea de Științe din Szeged- Ungaria

și candidați din mediul preuniversitar pentru ocuparea unui post de lector de limba română la

-   Universitatea de Științe din Szeged- Ungaria

pentru o perioadă determinată, de 12 luni, care poate fi prelungită, anual, cu condiția obținerii aprobării de continuare a activității din partea Institutului Limbii Române și a universității străine partenere. Perioada determinată nu poate depăși, în total, 36 de luni. Pentru fiecare post mai sus amintit, activitatea la catedră a noului lector  de limba română va începe odată cu deschiderea anului universitar 2017-2018 din țara/universitatea respectivă.

Lectoratul de Limba română găzduit de Universitatea din Leipzig are ca bază legală un protocol interinstituțional și funcționează în cadrul Facultății de Filologie.

Lectoratul de Limba română din Universitatea din Novi Sad are ca bază legală programul interguvernamental în vigoare și funcționează în cadrul Facultății de Filozofie.

Lectoratul de Limba română din Universitatea Oxford are ca bază legală un protocol interinstituțional și funcționează în cadrul Facultății de Lingvistică, Filologie și Fonetică.

Lectoratul de limba română din Universitatea “Kliment Ohridski”din Sofia are ca bază legală acordul interguvernamental în vigoare și funcționează în cadrul Facultății de Filologie Clasică și Modernă.

Lectoratul de Limba română din Universitatea de Științe din Szeged are ca bază legală înțelegerea interministerială în vigoare și funcționează în cadrul Facultății de Pedagogie “Juhasz Gyula”.

Funcționarea lectoratelor și plata lectorilor sunt reglementate prin HG nr. 837/2014 privind înființarea și funcționarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate.

Condiții generale: Candidații trebuie să fie cadre didactice cu minimum 2 ani vechime la catedră, titulari într-o instituție/unitate de învățământ românească acreditată sau autorizată (conform art. 2 din  H.G. nr. 837/2014).

Cerințe specifice:

1.    Pentru Universitatea din Leipzig

-       să aibă titlul de doctor în filologie, limba română sau limba germană;

-       să cunoască foarte bine limba germană (nivel C1 conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine);

-       să aibă experiență în predarea limbii, literaturii și civilizației românești și în domeniul comunicării interculturale în mediul universitar, de preferință în mediul universitar german;

-       să aibă disponibilitatea de a colabora în proiecte de cercetare, printre altele la proiecte de limba română ca limbă străină;

-       să aibă deschidere, creativitate, flexibilitate și capacitate de a lucra în echipă.

 

2.    Universitatea din Novi Sad

-            să fie licențiat în filologie, cu specializare în limba română;

-            să aibă titlul științific de doctor;

-            să aibă cel puțin gradul universitar de conferențiar universitar;

-            să aibă experiență în predarea limbii române, atât ca limbă maternă, cât și ca limbă străină;

-            să cunoască structurile fundamentale ale limbii române, din perspectivă contrastivă, să fie familiarizat cu temele canonice ale literaturii, istoriei și culturii române);

-            să fie sociabil și activ în răspândirea și promovarea României și a culturii române (planificare și implicare în evenimente științifice, contribuții în publicații etc.).

Constituie un avantaj cunoașterea unei limbi slave.

3.    Universitatea Oxford

-       să posede cunoștințe de specialitate și o înaltă calificare în domeniul lingvisticii, limbii române.

Este de preferat să aibă competențe la un nivel foarte ridicat în domeniul istoriei limbii române.

4.    Pentru Universitatea “Kliment Ohridski” din Sofia

- să aibă experiență în predarea limbii române în mediul universitar,

- să aibă calificarea și experiența necesare predării cursului “Stilistica limbii române”.

5.    Universitatea de Științe din Szeged

- să cunoască limba maghiară;

- să aibă inițiative culturale și să se implice în diverse programe de conservare a limbii și literaturii române;

- să aibă experiență și inițiativă în organizarea unor activități didactice și extracuriculare de promovare a culturii române în Ungaria;

- să aibă experiență în promovarea limbii române în comunitățile românești istorice din afara țării.

5.1 Pentru candidații titulari în mediul universitar se solicită:

- să aibă preocupări și activități în domeniul “lingvisticii și istoriei limbii române”;

- să predea “cursuri și seminarii de lingvistică, gramatică, istoria limbii și dialectologie și cursul de metodică a predării noțiunilor de gramatică a limbii române”.

5.2 Pentru candidații titulari în preuniversitar se solicită:

- să predea “cursuri și seminarii de literatura română, de metodică a predării literaturii române la clasele 5-12” pentru minorități și “a cursurilor practice de dezvoltare a limbii române”.

 

Recrutarea și selecția se vor organiza conform următorului calendar:

-       de la data publicării anunțului, până în data de 17.03.2017, ora 11.00- depunerea dosarelor;

-                      18.03.2017- 22.03.2017, evaluarea dosarelor– prima probă;

-                      23.03.2017- afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor;

-       27.03.2017- interviu (ora se va comunica după afișarea rezultatelor evaluării dosarelor);

-                      28.03.2017- afișarea rezultatelor în urma interviului.

Afișarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro.

Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs.

În situația în care un candidat deține elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestație în termen de două zile de la comunicarea rezultatului.

Rezultatul final se publică pe site-ul www.ilr.ro, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării de către partenerul străin a lectorului desemnat.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 7 din OMEN 5076/2014 și se vor depune în format tipărit și electronic, pe CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii Române din București, str. Caransebeș nr. 1, et. 7, sector 1, cod poștal 012271, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului. Este recomandabil ca, în varianta electronică a dosarelor, fișierele să fie denumite astfel încât să poată fi deschise cu ușurință în ordinea menționată în lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs.

Notă: Se evaluează numai dosarele complete ale candidaților eligibili pentru încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată.

Lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs:

 a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de către candidat;

 b) cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat, conform Anexei 1 din Metodologia privind recrutarea și selecția lectorilor;

 c) copie a documentului de identitate;

 d) copie a certificatului de căsătorie sau alt document care face dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

 e) adeverință medicală cu mențiunea "apt pentru muncă";

 f) adeverința privind statutul de titular al candidatului într-o instituție/unitate de învățământ acreditată sau autorizată și privind vechimea în învățământ;

 g) copii ale diplomelor care atestă studiile candidatului: licență, master, doctorat, postdoctorat; în cazul în care diplomele de studii au fost obținute în străinătate, vor fi însoțite de documente privind recunoașterea sau echivalarea acestora în România;

 h) adeverință privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;

 i) adeverință privind gradul didactic;

 j) curriculum vitae în format european;

k) lista lucrărilor de specialitate;

l) lista evenimentelor științifice, proiectelor de cercetare etc. la care a participat candidatul;

m) certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină sau un document echivalent;

n) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani*;

o) două recomandări, din care cel puțin una să fie din partea unui reprezentant al instituției/unității de învățământ în care candidatul este titular.

Actele menționate la pct. j), n) și o) vor fi în limba română, cu traducere:

- în limba engleză sau în limba germană, pentru Universitatea din Leipzig,

- în limba engleză sau în limba sârbă, pentru Universitatea din Novi Sad,

- în limba engleză, pentru Universitatea Oxford

- în limba engleză sau în limba bulgară, pentru “Kliment Ohridski” din Sofia,

- în limba engleză sau în limba maghiară, pentru Universitatea de Științe din Szeged.

* Proiectul de activitate didactică trebuie să aibă maximum 2.000 de cuvinte, iar rezumatul acestuia maximum 300 de cuvinte. Acestea se redactează cu caractere Times New Roman, la 1,5 rânduri. În elaborarea acestui proiect, candidații vor face referire și vor avea în vedere următoarele secțiuni:

a) Mediul cultural și educațional în care va funcționa lectoratul;

b) Proiectarea unui parcurs didactic relevant, orientat spre nevoile cursanților;

c) Competențele specifice;

d) Competențe de comunicare interpersonală și instituțională;

e) Valoarea adăugată.

Metodologia privind recrutarea și selecția lectorilor este accesibilă pe pagina web www.ilr.ro, la secțiunea Legislație.

 

Director,

Corina Chertes