Institutul Limbii Române

CF 11961471

Sediu declarat: str. Caransebeș, nr. 1, etaj 7, sector 1, București

Persoană de contact: Mateescu Marcela

Telefon: 0723 305585, 021/3110631, Fax: 021/3110632, E-mail: lectorate@ilr.ro

 

Institutul Limbii Române recrutează și selectează candidați din mediul universitar, pentru ocuparea  unui post de lector de limba română la:

- Universitatea din Strasbourg- Republica Franceză,

și din mediul universitar și preuniversitar pentru ocuparea  unui post de lector de limba română la:

- Universitatea din Ankara- Republica Turcia

și la

- Universitatea din Karaganda-Republica Kazakhstan

pentru o perioadă determinată, de 12 luni, care poate fi prelungită, anual, cu condiția obținerii aprobării de continuare a activității din partea Institutului Limbii Române și a universității străine partenere. Perioada determinată nu poate depăși, în total, 36 de luni. Pentru fiecare post mai sus amintit, activitatea la catedră a noului lector  de limba română va începe odată cu deschiderea anului universitar 2017-2018 din țara/universitatea respectivă.

Lectoratul de Limba română găzduit de Universitatea din Strasbourg- Republica Franceză are ca bază legală un protocol interinstituțional și acordul interguvernamental în vigoare și funcționează în cadrul Facultății de Limbi și Culturi străine.

Lectoratul de Limba română din Universitatea din Ankara- Republica Turcia are ca bază legală un protocol interinstituțional și programul și acordul interguvernamental în vigoare. Acest lectorat se va deschide odată cu începerea anului universitar 2017-2018.

Lectoratul de Limba română de la Universitatea din Karaganda- Republica Kazakhstan are ca bază legală un protocol interinstituțional și acordul interguvernamental în vigoare și funcționează în cadrul Facultății de Filologie.

Funcționarea lectoratelor și plata lectorilor sunt reglementate prin HG nr. 837/2014 privind înființarea și funcționarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate.

Condiții generale: Candidații trebuie să fie cadre didactice cu minimum 2 ani vechime la catedră, titulari într-o instituție/unitate de învățământ românească acreditată sau autorizată (conform art. 2 din  H.G. nr. 837/2014).

Cerințe specifice:

1.    Pentru postul de lector de limba română de la Universitatea din Strasbourg- Republica Franceză

-       Să aibă studii de limba și literatura română, minim nivel de licență;

-       Să aibă diplomă de master;

-       Să aibă experiență în predarea limbii române ca limbă străină;

-       Să fie un foarte bun cunoscător al limbii franceze (nivel C1-C2);

-       Să aibă activitate de cercetare la nivel înalt, de preferat în domeniul limbii și/sau a literaturii române, cinema, teatru, istorie sau istoria artei românești;

-       Să aibă spirit de inițiativă și dinamism, capacitate de adaptare la un sistem nou de predare și evaluare;

-       Să aibă experiență în predarea unei limbi vorbite la nivel universitar sau nivel secundar. E de preferat să aibă experiență în predarea limbii române ca limbă străină;

-       Să aibă experiență în organizarea de evenimente culturale și științifice (zile de studii, colocvii).

 

2.    Pentru postul de lector de limba română de la Universitatea din Karaganda- Republica Kazahstan

-       Să aibă titlul de doctor;

-       Să aibă experiență de cel puțin 3 ani ca lector de limba română;

-       Să cunoască o limbă străină (rusă și/sau engleză).

 

3.    Pentru postul de lector de limba română de la Universitatea din Ankara- Republica Turcă

-       Să cunoască o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, italiană, spaniolă). Cunoașterea limbii turce reprezintă un avantaj.

 

Recrutarea și selecția se vor organiza conform următorului calendar:

-          de la data publicării anunțului, până în data de 14.04.2017, ora 11.00- depunerea dosarelor;

-                      15.04.2017-18.04.2017, evaluarea dosarelor– prima probă;

-                      19.04.2017- afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor;

-          24.04.2017- interviu (ora se va comunica după afișarea rezultatelor evaluării dosarelor);

-                      25.04.2017- afișarea rezultatelor în urma interviului.

Afișarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro.

Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs.

În situația în care un candidat deține elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestație în termen de două zile de la comunicarea rezultatului.

Rezultatul final se publică pe site-ul www.ilr.ro, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării de către partenerul străin a lectorului desemnat.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 7 din OMEN 5076/2014 și se vor depune în format tipărit și electronic, pe CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii Române din București, str. Caransebeș nr. 1, et. 7, sector 1, cod poștal 012271, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului. Este recomandabil ca, în varianta electronică a dosarelor, fișierele să fie denumite astfel încât să poată fi deschise cu ușurință în ordinea menționată în lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs.

Notă: Se evaluează numai dosarele complete ale candidaților eligibili pentru încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată.

Lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs:

 a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de către candidat;

 b) cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat, conform Anexei 1 din Metodologia privind recrutarea și selecția lectorilor;

 c) copie a documentului de identitate;

 d) copie a certificatului de căsătorie sau alt document care face dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

 e) adeverință medicală cu mențiunea "apt pentru muncă";

 f) adeverința privind statutul de titular al candidatului într-o instituție/unitate de învățământ acreditată sau autorizată și privind vechimea în învățământ;

 g) copii ale diplomelor care atestă studiile candidatului: licență, master, doctorat, postdoctorat; în cazul în care diplomele de studii au fost obținute în străinătate, vor fi însoțite de documente privind recunoașterea sau echivalarea acestora în România;

 h) adeverință privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;

 i) adeverință privind gradul didactic;

 j) curriculum vitae în format european;

k) lista lucrărilor de specialitate;

l) lista evenimentelor științifice, proiectelor de cercetare etc. la care a participat candidatul;

m) certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină sau un document echivalent;

n) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani*;

o) două recomandări, din care cel puțin una să fie din partea unui reprezentant al instituției/unității de învățământ în care candidatul este titular.

Actele menționate la pct. j), n) și o) vor fi în limba română, cu traducere:

- în limba franceză sau în limba engleză, pentru Universitatea din Strasbourg,

- în limba engleză sau în limba turcă pentru Universitatea din Ankara,

- în limba engleză sau în limba kazahă pentru Universitatea din Karaganda.

* Proiectul de activitate didactică trebuie să aibă maximum 2.000 de cuvinte, iar rezumatul acestuia maximum 300 de cuvinte. Acestea se redactează cu caractere Times New Roman, la 1,5 rânduri. În elaborarea acestui proiect, candidații vor face referire și vor avea în vedere următoarele secțiuni:

a) Mediul cultural și educațional în care va funcționa lectoratul;

b) Proiectarea unui parcurs didactic relevant, orientat spre nevoile cursanților;

c) Competențele specifice;

d) Competențe de comunicare interpersonală și instituțională;

e) Valoarea adăugată.

Metodologia privind recrutarea și selecția lectorilor este accesibilă pe pagina web www.ilr.ro, la secțiunea Legislație.

 

Director,

Corina Chertes