Institutul Limbii Române

CF 11961471

Sediu declarat: str. Caransebeș, nr. 1, etaj 7, sector 1, București

Persoană de contact: Mateescu Marcela

Telefon: 0723 305585, 021/3110631, Fax: 021/3110632, E-mail: lectorate@ilr.ro

 

Institutul Limbii Române recrutează și selectează candidați din mediul preuniversitar și universitar, pentru ocuparea unui post de lector de limba română în Universitatea de Studii Străine din Beijing, Republica Populară Chineză

și

din mediul universitar pentru ocuparea unui post de lector de limba română în Universitatea Aix Marseille, Republica Franceză

pentru o perioadă determinată, de 12 luni, care poate fi prelungită, anual, cu condiția obținerii aprobării de continuare a activității din partea Institutului Limbii Române și a universității străine partenere. Perioada determinată nu poate depăși, în total, 36 de luni. Pentru fiecare post mai sus amintit, activitatea la catedră a noului lector  de limba română va începe odată cu deschiderea anului universitar 2017-2018 din țara/universitatea respectivă.

Lectoratul de Limba română din Universitatea de Studii Străine din Beijing, Republica Populară Chineză funcționează în cadrul de Facultății de Limbi și Culturi Europene și are ca bază legală înțelegerea interministerială aflată în vigoare.

Lectoratul de Limba română din Universitatea Aix Marseille, Republica Franceză funcționează în cadrul Facultății de Arte, Limbi, Literaturi și Științe Umaniste și  are ca bază legală acordul interguvernamental aflat în vigoare.

Condiții generale: Candidații trebuie să fie cadre didactice cu minimum 2 ani vechime la catedră, titulari într-o instituție/unitate de învățământ românească acreditată sau autorizată (conform art. 2 din  H.G. nr. 837/2014).

Cerințe specifice:

1.      Pentru postul de lector de limba română din de Studii Străine din Beijing, Republica Populară Chineză

-       să fie absolvenți ai unei facultăți cu profil filologic, specializarea limba și literatura română;

-       să fie cadru didactic în învățământul preuniversitar sau universitar acreditat;

-       să aibă studii de masterat sau doctorat/ gradul didactic I;

-       să cunoască o limbă străină, de preferință engleză sau franceză;

-       să aibă preocupări pentru cercetarea științifică, probate inclusiv prin publicații;

-       să aibă competențe temeinice de operare pe calculator.

Constituie un avantaj experiența în predarea limbii române pentru străini.

 

2.      Pentru postul de lector de limba română din Universitatea din Universitatea Aix Marseille, Republica Franceză

-       să aibă competențele necesare colaborării în domeniul cercetării lingvisticii comparate a limbilor romanice;

-       să aibă cel puțin titlul de conferențiar universitar;

-       să aibă competențe în domeniul Științelor Educației.

Constituie un avantaj deținerea de competențe în domeniul limbajelor specializate.

 

Recrutarea și selecția se vor organiza conform următorului calendar:

-          de la data publicării anunțului, până în data de 11.07.2017, ora 11.00- depunerea dosarelor;

-          12.07.2017- 14.07.2017, evaluarea dosarelor– prima probă;

-          15.07.2017- afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor;

-          19.07.2017- interviu (ora se va comunica după afișarea rezultatelor evaluării dosarelor);

-          20.07.2017- afișarea rezultatelor în urma interviului.

Afișarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro.

Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs.

În situația în care un candidat deține elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestație în termen de două zile de la comunicarea rezultatului.

Rezultatul final se publică pe site-ul www.ilr.ro, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării de către partenerul străin a lectorului desemnat.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 7 din OMEN 5076/2014 și se vor depune în format tipărit și electronic, pe CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii Române din București, str. Caransebeș nr. 1, et. 7, sector 1, cod poștal 012271, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat care permit confirmarea primirii în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului. Este recomandabil ca, în varianta electronică a dosarelor, fișierele să fie denumite astfel încât să poată fi deschise cu ușurință în ordinea menționată în lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs.

Notă: Se evaluează numai dosarele complete ale candidaților eligibili pentru încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată.

Lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs:

 a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de către candidat;

 b) cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat, conform Anexei 1 din Metodologia privind recrutarea și selecția lectorilor;

 c) copie a documentului de identitate;

 d) copie a certificatului de căsătorie sau alt document care face dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

 e) adeverință medicală cu mențiunea "apt pentru muncă";

 f) adeverința privind statutul de titular al candidatului într-o instituție/unitate de învățământ acreditată sau autorizată și privind vechimea în învățământ;

 g) copii ale diplomelor care atestă studiile candidatului: licență, master, doctorat, postdoctorat; în cazul în care diplomele de studii au fost obținute în străinătate, vor fi însoțite de documente privind recunoașterea sau echivalarea acestora în România;

 h) adeverință privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;

 i) adeverință privind gradul didactic;

 j) curriculum vitae în format european;

k) lista lucrărilor de specialitate;

l) lista evenimentelor științifice, proiectelor de cercetare etc. la care a participat candidatul;

m) certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină sau un document echivalent;

n) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani*;

o) două recomandări, din care cel puțin una să fie din partea unui reprezentant al instituției/unității de învățământ în care candidatul este titular.

Actele menționate la pct. j), n) și o) vor fi în limba română, cu traducere:

- în limba engleză sau în limba chineză, pentru de Studii Străine din Beijing, Republica Populară Chineză,

- în limba engleză sau în limba franceză, pentru Universitatea Aix Marseille, Republica Franceză.

* Proiectul de activitate didactică trebuie să aibă maximum 2.000 de cuvinte, iar rezumatul acestuia maximum 300 de cuvinte. Acestea se redactează cu caractere Times New Roman, la 1,5 rânduri. În elaborarea acestui proiect, candidații vor face referire și vor avea în vedere următoarele secțiuni:

a) Mediul cultural și educațional în care va funcționa lectoratul;

b) Proiectarea unui parcurs didactic relevant, orientat spre nevoile cursanților;

c) Competențele specifice;

d) Competențe de comunicare interpersonală și instituțională;

e) Valoarea adăugată.

Metodologia privind recrutarea și selecția lectorilor este accesibilă pe pagina web www.ilr.ro, la secțiunea Legislație.

 

Director,

Corina Chertes