Concurs pentru ocuparea postului de inspector II, perioada determinata

ANUNŢ

Institutul Limbii Române organizează concurs pentru ocuparea :

 • unui post tempor vacant de inspector II, jumătate de normă (4 ore), studii superioare, funcţie de execuţie contractuală, în domeniul financiar-contabil.

Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domicilul în România;

 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. are capacitate deplină de exerciţiu;

 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 6. vechime minimă în contabilitate de minim 3 ani;

 7. nu a fost condamnată definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitatea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

  • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice;

  • sunt necesare cunoştinţe de operare OPFV, Fişe fiscale, D 112, alte programe contabile;

  • abilităţi de operare pe calculator (MS Office, Internet, etc.).

Concursul constă în trei etape succesive:

 1. selecţia dosarelor de înscriere;

 2. probă scrisă;

 3. interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Concursul se va organiza la sediul din str. Caransebeş nr.1, et.7,sector1, Bucureşti, conform calendarului următor:

Pentru postul de inspector II:

26.06.2018 – ultima zi de depunere a dosarelor de concurs, ora 10.00;

27.06.2018 – selecţia dosarelor de concurs, până la ora 10.00;

28.06.2018- afişare rezultate selecţie dosare de concurs, după ora 12.00;

29.06.2018 – depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs, până la ora 10.00;

02.07.2018- soluționarea contestațiilor, după ora 12.00;

03.07.2018 – proba scrisă, ora 10.00;

04.07.2018 – afişare rezultate proba scrisă, după ora 12.00;

05.07.2018 – depunere contestaţii proba scrisă, până la ora 10.00;

06.07.2018 – soluționarea contestațiilor la proba scrisă, după ora 12.00;

09.07.2018 – interviu, ora 10.00;

10.07.2018 – afişare rezultate interviu, ora 12.00;

11.07.2018 – depunere contestaţii interviu, până la ora 10.00;

12.07.2018 – afişare rezultate finale.

Conform art.6 al Regulamentului-cadru, menţionat mai sus, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată directorului general ILR (nu este formular tip);

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

– carnetul de muncă şi/sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile medicale abilitate

– curriculum vitae

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în mod clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identiate, copiile documentelor de studii şi al carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se depun la sediul I.L.R din str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti, între orele: 10.00 – 14.00, dar nu mai târziu de 26.06.2018, ora 14.00.

Biblografia pentru postul de inspector II:

Legea Cadru nr.153/2017,privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

O.U.G 91/2017 privind modificarea și completarea Legii Cadru nr. 153/2017;

Lege nr.82/1991 – Legea contabilităţii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Codul muncii – Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr.1792/2002 al ministrului finanţelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G nr.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fondurile publice, republicată;

Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 95/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stipularea ocupării forţei de muncă;

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată;

H.G nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată;

Codul fiscal – Legea nr. 227/2015, actualizat;

Legea nr. 207/2015- Codul de procedură fiscală, actualizat.

Întocmit,

Lorenț Teodor, consilier I

Director-general,

George Ovidiu Doca