Concurs pentru posturile de lector de limba română din Universitatea Democritus a Traciei din Komotini- Republica Elenă, Universitatea din Leipzig- Republica Federală Germania, Universitatea din Napoli- Republica Italiană, Universitatea din Pisa- Republica Italiană

Institutul Limbii Române scoate la concurs 4 posturi de lectori de limba română la:

 1. Universitatea Democritus a Traciei (Departamentul de Limbi, Literaturi și Culturi ale Țărilor Riverane Mării Negre), Komotini, Republica Elenă;

 2. Universitatea din Leipzig (Institutul de Limbi Romanice), Republica Federală Germania;

 3. Universitatea din Napoli (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine), Republica Italiană;

 4. Universitatea din Pisa (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine), Republica Italiană.

Perioada: determinată, de 12 luni, de la data începerii activității la universitatea parteneră, în anul universitar 2018/2019, cu posibilitatea prelungirii contractului, anual, până la maximum 36 de luni, cu condiţia obţinerii aprobărilor de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a universităţii străine.

Descrierea posturilor:

În conformitate cu metodologia aprobată OMEN 5076/2014, misiunea și atribuțiile lectorului de limba română constau în promovarea limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei românești într-o universitate din străinătate prin activităţi didactice, activităţi de cercetare, activităţi ştiinţifice etc. și prin organizarea, desfăşurarea şi participarea la activităţi profesionale și culturale.

Cerințe generale: Candidaţii trebuie să fie cadre didactice din mediul universitar sau preuniversitar – pentru postul (1) -, respectiv cadre didactice universitare pentru posturile (2), (3), și (4), cu o vechime la catedră de minimum 2 ani, titulari într-o instituţie/unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată.

Cerinţe specifice:

 1. pentru postul (1):

– studii de licență în domeniul filologie, cu specializare în didactica predării limbii române ca limbă străină;

– experiență în predarea limbii și literaturii române;

– cunoașterea limbii greacă cel puțin la nivel B2.

 1. pentru postul (2):

– doctorat în filologie (germană și/sau română ca limbă străină);

– cunoașterea limbii germane cel puțin la nivel C1;

– experiență în învățământul universitar (predarea limbii, literaturii și civilizației române și în domeniul comunicării interculturale), de preferință în spațiul german;

– disponibilitate de a colabora la proiecte de cercetare, inclusiv pe limba română ca limbă străină;

– deschidere, creativitate, flexibilitate și capacitate de a lucra în echipă.

 1. pentru postul (3):

studii de licență în domeniul filologie, specializarea Limba și literatura română;

– doctorat în filologie (lingvistică);

experiență în predarea limbii române ca limbă străină într-o universitate italiană;

abilități și cunoștințe pentru predarea limbii române la toate nivelurile de competență lingvistică;

– interes pentru problemele practice și teoretice legate de traducere.

4. pentru postul (4):

 • pregătire în domeniul lingvistic;

 • constituie avantaje experiența în predarea limbii române pentru străini și în cercetarea lingvistică.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în format tipărit şi electronic, pe CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii Române, direct sau prin intermediul serviciilor de curierat care permit confirmarea primirii în 30 de zile de la data publicării anunţului:

 • Data limită de depunere a dosarelor de concurs – 08.10.2018, ora 11.00;

 • Proba I (evaluarea dosarelor de concurs): 09.10.2018- 11.10.2018;

 • Afișarea rezultatelor la Proba I: 12.10.2018

 • Proba a II-a (interviu): 16.10.2018, ora 9.00

 • Afișarea rezultatelor la Proba a II-a: 17.10.2018

 • Afișarea rezultatelor finale, după contestații: 20.10.2018

 • Afișarea candidaților desemnați ca lectori se va face în termen de 2 zile după comunicarea de către fiecare din universitățile partenere a candidatului selectat.

Afişarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro.

Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs, în scris, la sediul I.L.R., în termen de 48 de ore de la anunțarea rezultatelor.

Dosarele de concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, în ordinea dată, documentele prevăzute de art. 7 din OMEN 5076/2014:

a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de către candidat;

b) cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat, conform Anexei 1 din Metodologia privind recrutarea şi selecţia lectorilor;

c) copie a documentului de identitate;

d) copie a certificatului de căsătorie sau alt document care face dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

e) adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru muncă”;

f) adeverinţe privind statutul de titular al candidatului într-o instituţie/unitate de învăţământ acreditată/autorizată şi privind vechimea în învăţământ;

g) copii ale diplomelor de studii: licenţă, masterat, doctorat, postdoctorat; în cazul în care diplomele de studii au fost obţinute în străinătate, vor fi însoţite de documente privind recunoaşterea/echivalarea acestora în România;

h) adeverinţă privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;

i) adeverinţă privind gradul didactic;

j) curriculum vitae în format european;

k) lista lucrărilor de specialitate;

l) lista evenimentelor ştiinţifice, proiectelor de cercetare etc.;

m) certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină/document echivalent;

n) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani și un rezumat al acestuia;

o) două recomandări, din care cel puţin una din partea unui reprezentant al instituţiei/unităţii de învăţământ în care candidatul este titular.

*Actele menționate la pct. j), n) și o) vor fi depuse atât în limba română, cât și în limba engleză sau în limba țării în care se desfășoară lectoratul.

**Proiectul de activitate didactică trebuie să conțină maximum 2.000 de cuvinte, iar rezumatul proiectului, maximum 300 de cuvinte și să fie redactate în Times New Roman, la 1,5 rânduri. În redactarea acestora, candidații vor avea în vedere prevederile art. 8, alin. 2 din OMEN 5076/2014.

Relaţii suplimentare: Institutul Limbii Române, Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, et. 7, sector 1, cod poştal 012271; telefon 021/3110631; e-mail: lectorate@ilr.ro.

Director general,

Daiana-Theodora Cuibus