Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul preuniversitar și universitar pentru ocuparea postului de lector de limba română din Universitatea de Stat din Arizona, S.U.A.

Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul preuniversitar și universitar pentru ocuparea postului de lector de limba română din Universitatea de Stat din Arizona, S.U.A., pentru o perioadă determinată, de 12 luni, care poate fi prelungită, anual, cu condiţia obţinerii aprobării de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a universităţii străine partenere. Perioada determinată nu poate depăși, în total, 36 de luni. Activitatea la catedră a noului lector de limba română va începe odată cu deschiderea anului universitar 2018-2019 în Universitatea de Stat din Arizona.

Lectoratul de Limba română din Universitatea de Stat din Arizona, S.U.A., înființat în anul 2011, funcționează în baza unui protocol interinstituțional, în cadrul College of Liberal Arts and Sciences, School of International Letters and Cultures.

Condiţii generale: Candidaţii trebuie să fie cadre didactice cu minimum 2 ani vechime la catedră, titulari într-o instituţie/unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată (conform art. 2 din H.G. nr. 837/2014).

Cerinţe specifice pentru cei care își depun candidatura:

 • să fie doctor în lingvistică;

 • să aibă experiență demonstrată de predare a limbii române ca limbă străină;

 • să cunoască metodele specifice pedagogiei moderne (ex. metoda comunicativă, clasa inversată, cunoașterea metodelor de predare în cazul claselor cu abilități de limbă diferite);

 • să aibă competențele necesare predării cursurilor de cultură și civilizație românească;

 • să aibă competențele necesare predării online și în clase hibride;

 • să aibă competențele adecvate utilizării instrumentelor digitale și mass-media necesare sprijinirii studenților în procesul de învățare;

 • să aibă capacitatea dovedită de a contribui la dezvoltarea curriculum-ului;

 • să aibă experiență în predarea la nivel universitar.

Recrutarea şi selecţia se vor organiza conform următorului calendar:

 • de la data publicării anunţului, până în data de 16.07.2018, ora 10.00- depunerea dosarelor de concurs;

 • 17.07.2018- 20.07.2018, evaluarea dosarelor– prima probă;

 • 21.07.2018- afişarea rezultatelor evaluării dosarelor de concurs;

 • 26.07.2018- interviu (ora se va comunica după afişarea rezultatelor evaluării dosarelor de concurs);

 • 27.07.2018- afişarea rezultatelor în urma interviului.

Afişarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro.

Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs.

În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestaţie în termen de două zile de la comunicarea rezultatului.

Rezultatul final se publică pe site-ul www.ilr.ro, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării de către partenerul străin a lectorului desemnat.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 7 din OMEN 5076/2014 şi se vor depune în format tipărit şi electronic, pe stick, CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii Române din Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, et. 7, sector 1, cod poştal 012271, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Este recomandabil ca, în varianta electronică a dosarelor, fişierele să fie denumite astfel încât să poată fi deschise cu uşurinţă în ordinea menţionată în lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs.

Notă: Se evaluează numai dosarele complete ale candidaților eligibili pentru încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată.

Lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs:

a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de către candidat;

b) cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat, conform Anexei 1 din Metodologia privind recrutarea şi selecţia lectorilor;

c) copie a documentului de identitate;

d) copie a certificatului de căsătorie sau alt document care face dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

e) adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru muncă”;

f) adeverinţă privind statutul de titular al candidatului într-o instituţie/unitate de învăţământ acreditată sau autorizată şi privind vechimea în învăţământ;

g) copii ale diplomelor care atestă studiile candidatului: licenţă, master, doctorat, postdoctorat; în cazul în care diplomele de studii au fost obţinute în străinătate, vor fi însoţite de documente privind recunoaşterea sau echivalarea acestora în România;

h) adeverinţă privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;

i) adeverinţă privind gradul didactic, dacă este cazul;

j) curriculum vitae în format european;

k) lista lucrărilor de specialitate;

l) lista evenimentelor ştiinţifice, proiectelor de cercetare etc. la care a participat candidatul;

m) certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină sau un document echivalent;

n) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani și un rezumat al acestuia*;

o) două recomandări, din care cel puţin una să fie din partea unui reprezentant al instituţiei/unităţii de învăţământ în care candidatul este titular.

Actele menționate la pct. j), n) și o) vor fi în limba română, cu traducere în limba engleză.

* Proiectul de activitate didactică trebuie să aibă maximum 2.000 de cuvinte, iar rezumatul proiectului maximum 300 de cuvinte. Acestea se redactează cu caractere Times New Roman, la 1,5 rânduri. În elaborarea proiectului de activitate candidaţii vor face referire şi vor avea în vedere următoarele secţiuni:

a) Mediul cultural şi educaţional în care va funcţiona lectoratul;

b) Proiectarea unui parcurs didactic relevant, orientat spre nevoile cursanţilor;

c) Competenţele specifice;

d) Competenţe de comunicare interpersonală şi instituţională;

e) Valoarea adăugată.

Metodologia privind recrutarea şi selecţia lectorilor este accesibilă pe pagina web www.ilr.ro, la secţiunea Legislaţie.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Institutului Limbii Române, la telefon 021/3110631 sau prin e-mail la adresa lectorate@ilr.ro.

Director general,

George-Ovidiu Doca