Institutul Limbii Române scoate la concurs 2 posturi de lector de limba română în (…)

Institutul Limbii Române
CF 11961471
Sediu declarat: str. Caransebeş, nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti
Persoană de contact: Mateescu Marcela
Telefon: 0749 216717, 021/3110631, Fax: 021/3110632, E-mail: lectorate@ilr.ro
 
Institutul Limbii Române scoate la concurs 2 posturi de lector de limba română în:

 • Universitatea din Leipzig (Institutul de Limbi Romanice), Republica Federală Germania;
 • Universitatea Autonomă din Barcelona, Regatul Spaniei.

Perioada: determinată, de 12 luni, de la data începerii activității în Universitatea din Leipzig în anul universitar 2018/2019, cu posibilitatea prelungirii contractului, anual, până la maximum 36 de luni, cu condiţia obţinerii aprobărilor de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a Universităţii din Leipzig, respectiv a Universității Autonome din Barcelona.
Descrierea posturilor:
În conformitate cu metodologia aprobată prin OMEN 5076/2014, misiunea și atribuțiile lectorului de limba română constau în promovarea limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei românești prin activităţi didactice, de cercetare, ştiinţifice etc. și prin organizarea, desfăşurarea şi participarea la activităţi profesionale și culturale.
Cerințe generale: Candidaţii trebuie să fie cadre didactice din mediul universitar sau preuniversitar – pentru postul (1), respectiv cadre didactice universitare- pentru postul (2), cu o vechime la catedră de minimum 2 ani, titulari într-o instituţie/unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată.
Cerinţe specifice:

 1. Pentru Universitatea din Leipzig

– doctorat în filologie (germană și/sau română);
– cunoașterea limbii germane, cel puțin la nivel C1;
– experiență în învățământul universitar (predarea limbii, literaturii și civilizației române și în domeniul comunicării interculturale), de preferință în spațiul german;
– disponibilitate de a colabora la proiecte de cercetare, inclusiv pe limba română ca limbă străină;
– deschidere, creativitate, flexibilitate și capacitate de a lucra în echipă.

 1. Pentru Universitatea Autonomă din Barcelona

– cunoașterea limbii spaniole;
– cunoștințe de filologie romanică;
– cunoașterea sistemul universitar spaniol, în particular a  Universității Autonome din Barcelona;
– calitatea de traducător și/sau interpret română-spaniolă.
Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în format tipărit şi electronic, pe CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii Române, direct sau prin intermediul serviciilor de curierat care permit confirmarea primirii în 30 de zile de la data publicării anunţului:
 • Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 13.12.2018, ora 11.00;
 • Proba I (evaluarea dosarelor de concurs): 13.12.2018-17.12.2018, ora 12.00;
 • Afișarea rezultatelor la Proba I: 18.12.2018;
 • Proba a II-a (interviu): 07.01.2019;
 • Afișarea rezultatelor la Proba a II-a: 07.01.2019;
 • Afișarea rezultatelor finale, după contestații:01.2019;
 • Afișarea candidatului desemnat ca lector se va face în termen de 2 zile de la comunicarea de către partenerul străin a candidatului selectat.

Afişarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro.
Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs, în scris, la sediul I.L.R., în termen de 48 de ore de la anunțarea rezultatelor.
Dosarele de concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, în ordinea dată, documentele prevăzute de art. 7 din OMEN 5076/2014:

a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de către candidat;

b) cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat, conform Anexei 1 din Metodologia privind recrutarea şi selecţia lectorilor;

c) copie a documentului de identitate;

d) copie a certificatului de căsătorie sau alt document care face dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

e) adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru muncă”;

f) adeverinţe privind statutul de titular al candidatului într-o instituţie/unitate de învăţământ acreditată/autorizată şi privind vechimea în învăţământ;

g) copii ale diplomelor de studii: licenţă, masterat, doctorat, postdoctorat; în cazul în care diplomele de studii au fost obţinute în străinătate, vor fi însoţite de documente privind recunoaşterea/echivalarea acestora în România;

h) adeverinţă privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;

i) adeverinţă privind gradul didactic;

j) curriculum vitae în format european;

k) lista lucrărilor de specialitate;

l) lista evenimentelor ştiinţifice, proiectelor de cercetare etc.;

m) certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină/document echivalent;

n) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani și un rezumat al acestuia;

o) două recomandări, din care cel puţin una din partea unui reprezentant al instituţiei/unităţii de învăţământ în care candidatul este titular.

*Actele menționate la pct. j), n) și o) vor fi depuse atât în limba română, cât și în limba engleză sau în limba germană.

**Proiectul de activitate didactică trebuie să conțină maximum 2.000 de cuvinte, iar rezumatul proiectului, maximum 300 de cuvinte și să fie redactate în Times New Roman, la 1,5 rânduri. În redactarea acestora, candidații vor avea în vedere prevederile art. 8, alin. 2 din OMEN 5076/2014.

Director general,
Daiana-Theodora Cuibus