Institutul Limbii Române scoate la concurs postul de lector de limba română din statul de funcții al lectorilor I.L.R. la: Cyprus University of Tehnology, Limassol, Cipru poziția 56

Perioada: determinată, de 12 luni de la data începerii activității la post în anul universitar 2022/2023, cu posibilitatea prelungirii contractului, anual, până la maximum 36 de luni.

Descrierea posturilor:

Postul de lector de limba română presupune promovarea limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei românești prin: activităţi didactice (curs, seminar, laborator, consultații, examene, elaborarea de materiale didactice, traduceri etc.), de cercetare ştiinţifică (participări/organizări de manifestări științifice, îndrumarea și coordonarea studenților etc.), precum și prin organizarea și participarea la alte activităţi profesionale și culturale în comunitatea academică.

Candidații trebuie să îndeplinească toate cerințele generale și specifice ale postului pentru care candidează.

Cerințe generale: Candidaţii trebuie să fie cadre didactice, titulare într-o instituţie/ unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată, cu o vechime la catedră de minimum 2 ani.

Cerințe specifice:

Poziția 56 Cyprus University of Tehnology, Limassol, Cipru

licență în filologie

master în științe umaniste

cunoașterea limbii engleze (B2)

constituie avantaj cunoștințele de limbă greacă

Salariul de încadrare: suma echivalentă salariului corespunzător postului deţinut la instituţia/unitatea de învăţământ unde este titular şi plata unei indemnizaţii în valută, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Calendarul concursului:

Proba I- Evaluarea dosarelor de concurs

  1. depunerea dosarelor în format tipărit şi electronic, (CD sau DVD, sau stick), la sediul Institutului Limbii Române, direct sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat – data limită: 09.09.2022, ora 14.00
  2. evaluare și afișare rezultate 12.09.2022
  3. depunerea contestațiilor – 13.09.2022
  4. afișarea rezultatelor după contestații: 14.09.2022

Proba a II-a- Interviu

  1. susținerea interviului și afișarea rezultatului – 15.09.2022
  2. depunerea contestațiilor 16.09.2022
  3. afișarea rezultatelor finale 19.09.2022.

Concursul se consideră finalizat după desemnarea de către universitate, dintre candidații admiși, a lectorului de limba română.

Afişarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro.

Relaţii suplimentare: Institutul Limbii Române, Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, et. 7, sector 1, CP 012271; telefon 021/3110631; e-mail: resurseumane@ilr.ro.

Procedura concursului:

Potrivit art.15 din Anexa nr. 1 a Ordinului nr.5076/2014, contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs.

Concursul se consideră finalizat după desemnarea de către universitate, dintre candidații admiși, a lectorului de limba română.

Afişarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro., cu respectarea GDPR, prin codificarea identității candidaților, numărul de înregistrare al dosarului de concurs constituind codul de identificare.

  Lista documentelor din dosarul de concurs:

În conformitate cu prevederile art.7 din anexa nr. 1 a Ordinului nr.5076/2014,  candidatul întocmeşte un dosar, în format tipărit şi pe suport electronic (CD, DVD etc.), care conţine următoarele documente:

a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de către candidat;

b) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, conform anexei nr. 1;

c) copie a documentului de identitate;

d) copie a certificatului de căsătorie sau alt document care face dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

e) adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru muncă”;

f) adeverinţa privind statutul de titular al candidatului într-o instituţie/unitate de învăţământ acreditată sau autorizată şi privind vechimea în învăţământ;

g) copii ale diplomelor care atestă studiile candidatului: licenţă, master, doctorat, postdoctorat; în cazul în care diplomele de studii au fost obţinute în străinătate, vor fi însoţite de documente privind recunoaşterea sau echivalarea acestora în România;

h) adeverinţă privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;

i) adeverinţă privind gradul didactic, pentru candidaţii proveniţi din învăţământul universitar;

j) copie a documentului privind gradul didactic, pentru candidaţii proveniţi din învăţământul preuniversitar;

k) curriculum vitae în format european, în limba română, precum şi în limba engleză sau în limba ţării pentru care se aplică;

l) lista lucrărilor de specialitate;

m) lista evenimentelor ştiinţifice, proiectelor de cercetare etc. la care a participat candidatul;

n) certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină sau un document echivalent;

o) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani, precum şi un rezumat al acestuia, în limba română precum şi în limba engleză sau în limba ţării pentru care se aplică;

p) două recomandări în limba română, cu traducere în limba engleză sau în limba ţării pentru care se aplică, din care cel puţin una să fie din partea unui reprezentant al instituţiei/unităţii de învăţământ în care candidatul este titular;

q) alte documente conform cerinţelor particulare postului de lector pentru care candidează.

 Relaţii suplimentare: Institutul Limbii Române, Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, et. 7, sector 1, CP 012271; telefon 021/3110631; e-mail: resurseumane@ilr.ro.