Diverse

Rezultatele evaluării dosarelor depuse pentru posturile de lector de limba română din Universitatea Democritus a Traciei din Komotini- Republica Elenă, din Universitatea din Napoli- Republica Italiană și din Universitatea din Pisa- Republica Italiană

Rezultatele evaluării dosarelor depuse pentru posturile de lector de limba română din Universitatea Democritus a Traciei din Komotini- Republica Elenă, din Universitatea din Napoli- Republica Italiană și din Universitatea din Pisa- Republica Italiană

Nr. crt.

Universitatea pentru care aplică

Numele și prenumele candidatului

Punctajul obţinut

Rezultatul evaluării

Universitatea Democritus a Traciei din Komotini- Republica Elenă

Giurgiu Silvia

56,40 puncte

Admis

Nimigean Gina

66,20 puncte

Admis

Universitatea din Napoli- Republica Italiană

Dragomir Camelia-Sanda

65,67 puncte

Admis

Universitatea din Pisa- Republica Italiană

Cosma Iulia-Mihaela

57,00 puncte

Admis

Ene Claudia-Mariana

66,50 puncte

Admis

Ilie Loredana-Nicoleta

56,33 puncte

Admis

Nimigean Gina

61,00 puncte

Admis

Timofte Monica

61,67 puncte

Admis

Candidații declarați admiși se vor prezența la proba de interviu, care va avea loc în data de 16.10.2018, ora 09.00, la sediul Institutului Limbii Române din București, str. Caransebeș nr.1, et.7.

Candidaturile depuse pentru posturile de lector de limba română scoase la concurs în Universitatea Democritus a Traciei din Komotini- Republica Elenă, în Universitatea din Leipzig- Republica Federală Germania, în Universitatea din Napoli- Republica Italiană și în Universitatea din Pisa- Republica Italiană

Nr. crt. Denumirea universității Numele și prenumele candidatului Dosar depus în termen DA/NU Dosar complet DA/NU Candidat eligibil DA/NU
1. Universitatea Democritus a Traciei din Komotini- Republica Elenă Giurgiu Silvia DA DA DA
2. Nimigean Gina DA DA DA
3. Universitatea din Leipzig- Republica Federală Germania Nu a fost depusă nicio candidatură.
4. Universitatea din Napoli- Republica Italiană Dragomir Camelia-Sanda DA DA DA
5. Universitatea din Pisa- Republica Italiană Cosma Iulia-Mihaela DA DA DA
6. Ilie Loredana-Nicoleta DA DA DA
7. Ene Claudia-Mariana DA DA DA
8. Nimigean Gina DA DA DA
9. Timofte Monica DA DA DA

Institutul Limbii Române (ILR) organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducere, de director general.

 1.  Bibliografie:
 1. Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare, Cap. II – Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior
 2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 3. Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, cu modificările și completările ulterioare
 4. M.E.N.nr. 4869/ 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Institutului Limbii Române, cu modificările ulterioare
 5. Hotărârea Guvernului nr. 837/2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate
 6. Hotărârea Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene
 7. M.E.N. nr. 3823/2013 pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei Naţionale privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene
 8. M.E.N. nr. 5076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române
 9. M.E.C.T. nr. 3152/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor de limba română şi atestare a nivelului de cunoştinţe de limba română şi a Programei analitice, cu modificările și completările ulterioare
 10. M.E.C.T. nr. 5390/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea testelor de evaluare a cunoştinţelor de Limba română, cu completările ulterioare
 1.  Tipul probelor de concurs:
 1. Analiza și evaluarea dosarelor de concurs
 2. Proba practică (orală) – susţinerea proiectului managerial
 3. Proba de interviu

* Probele sunt eliminatorii succesiv.

 1.  Condiții de participare:

3.1. Condiții necesare ocupării unui post de natură contractuală:

Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

3.2. Condiții generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului:

 1. studii superioare de lungă durată în domeniile filologie sau științele educației, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. vechime în specialitatea studiilor de minimum 10 ani;
 3. competenţă managerială, decizională şi profesională, probată prin experienţa anterioară;
 4. foarte bună cunoaştere a cel puțin unei limbi de circulaţie internaţională, dovedită prin acte de studii și/sau atestate de competență lingvistică recunoscute M.E.N.;
 5. deținerea titlului ştiinţific de doctor;
 6. experiența de predare în învățământul superior constituie un avantaj.

3.3. Documente solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Ministrului Educației Naționale;
 2. copie act de identitate;
 3. copie de pe diploma de licență în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului și copiilor altor acte de studii (diplome sau titluri ştiinţifice) care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, în copie;
 5. curriculum vitae (semnat şi datat);
 6. proiectul managerial pentru o perioadă de 4 ani (semnat şi datat), depus în plic sigilat – se va deschide de către comisie în timpul probei de concurs (susținerea proiectului);
 7. copie după actul de studii sau atestatul de competență lingvistică, prin care să se facă dovada cunoștințelor de limbă străină;
 8. acte prin care să se dovedească experiența managerială anterioară;
 9. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 10. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pe care candidează;
 11. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;
 12. opisul dosarului, în dublu exemplar, un exemplar restituindu-se sub semnătură persoanei care a depus dosarul.

*Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea certificării „conform cu originalul”.

 1. Alte mențiuni referitoare la organizarea concursului:
  1.  Concursul se va desfășura la Institutul Limbii Române, str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, București.
  2.  Dosarele de concurs se depun Institutul Limbii Române, str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, București, până la data de 24 octombrie 2018, ora 12.00.
  3.  Relaţii suplimentare se pot obţine la Institutul Limbii Române, str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, București, tel. 021 311 06 31.

 Calendarul de desfăşurare a concursului:

până în data de 24 octombrie 2018, ora 12.00 – depunerea dosarelor de concurs;

25 octombrie 2018 – analiza și evaluarea dosarelor de concurs; afișarea rezultatelor ptivind selecția dosarelor;

26 octombrie 2018, până la ora 15.00 – depunerea contestaţiilor privind selecția dosarelor de concurs;

29 octombrie 2018 – soluţionarea contestaţiilor privind evaluarea dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor;

31 octombrie 2018 – proba practică (orală) – susţinerea proiectului managerial;

1 noiembrie 2018 – afișarea rezultatelor la proba practică (orală) – susţinerea proiectului managerial;

2 noiembrie 2018, până la ora 14.00 – depunerea contestaţiilor privind proba practică (orală) susţinerea proiectului managerial;

5 noiembrie 2018 – soluţionarea contestaţiilor privind proba practică (orală) – susţinerea proiectului managerial şi afişarea rezultatelor;

6 noiembrie 2018 – proba interviului și afișarea rezultatelor;

7 noiembrie 2018, până la ora 15.00 – depunerea contestaţiilor la proba de interviu;

8 noiembrie 2018 – soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu şi afişarea rezultatelor finale.

ANEXA 1 – Fisa postului

 

Concurs pentru posturile de lector de limba română din Universitatea Democritus a Traciei din Komotini- Republica Elenă, Universitatea din Leipzig- Republica Federală Germania, Universitatea din Napoli- Republica Italiană, Universitatea din Pisa- Republica Italiană

Institutul Limbii Române scoate la concurs 4 posturi de lectori de limba română la:

 1. Universitatea Democritus a Traciei (Departamentul de Limbi, Literaturi și Culturi ale Țărilor Riverane Mării Negre), Komotini, Republica Elenă;

 2. Universitatea din Leipzig (Institutul de Limbi Romanice), Republica Federală Germania;

 3. Universitatea din Napoli (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine), Republica Italiană;

 4. Universitatea din Pisa (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine), Republica Italiană.

Perioada: determinată, de 12 luni, de la data începerii activității la universitatea parteneră, în anul universitar 2018/2019, cu posibilitatea prelungirii contractului, anual, până la maximum 36 de luni, cu condiţia obţinerii aprobărilor de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a universităţii străine.

Descrierea posturilor:

În conformitate cu metodologia aprobată OMEN 5076/2014, misiunea și atribuțiile lectorului de limba română constau în promovarea limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei românești într-o universitate din străinătate prin activităţi didactice, activităţi de cercetare, activităţi ştiinţifice etc. și prin organizarea, desfăşurarea şi participarea la activităţi profesionale și culturale.

Cerințe generale: Candidaţii trebuie să fie cadre didactice din mediul universitar sau preuniversitar – pentru postul (1) -, respectiv cadre didactice universitare pentru posturile (2), (3), și (4), cu o vechime la catedră de minimum 2 ani, titulari într-o instituţie/unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată.

Cerinţe specifice:

 1. pentru postul (1):

– studii de licență în domeniul filologie, cu specializare în didactica predării limbii române ca limbă străină;

– experiență în predarea limbii și literaturii române;

– cunoașterea limbii greacă cel puțin la nivel B2.

 1. pentru postul (2):

– doctorat în filologie (germană și/sau română ca limbă străină);

– cunoașterea limbii germane cel puțin la nivel C1;

– experiență în învățământul universitar (predarea limbii, literaturii și civilizației române și în domeniul comunicării interculturale), de preferință în spațiul german;

– disponibilitate de a colabora la proiecte de cercetare, inclusiv pe limba română ca limbă străină;

– deschidere, creativitate, flexibilitate și capacitate de a lucra în echipă.

 1. pentru postul (3):

studii de licență în domeniul filologie, specializarea Limba și literatura română;

– doctorat în filologie (lingvistică);

experiență în predarea limbii române ca limbă străină într-o universitate italiană;

abilități și cunoștințe pentru predarea limbii române la toate nivelurile de competență lingvistică;

– interes pentru problemele practice și teoretice legate de traducere.

4. pentru postul (4):

 • pregătire în domeniul lingvistic;

 • constituie avantaje experiența în predarea limbii române pentru străini și în cercetarea lingvistică.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în format tipărit şi electronic, pe CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii Române, direct sau prin intermediul serviciilor de curierat care permit confirmarea primirii în 30 de zile de la data publicării anunţului:

 • Data limită de depunere a dosarelor de concurs – 08.10.2018, ora 11.00;

 • Proba I (evaluarea dosarelor de concurs): 09.10.2018- 11.10.2018;

 • Afișarea rezultatelor la Proba I: 12.10.2018

 • Proba a II-a (interviu): 16.10.2018, ora 9.00

 • Afișarea rezultatelor la Proba a II-a: 17.10.2018

 • Afișarea rezultatelor finale, după contestații: 20.10.2018

 • Afișarea candidaților desemnați ca lectori se va face în termen de 2 zile după comunicarea de către fiecare din universitățile partenere a candidatului selectat.

Afişarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro.

Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs, în scris, la sediul I.L.R., în termen de 48 de ore de la anunțarea rezultatelor.

Dosarele de concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, în ordinea dată, documentele prevăzute de art. 7 din OMEN 5076/2014:

a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de către candidat;

b) cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat, conform Anexei 1 din Metodologia privind recrutarea şi selecţia lectorilor;

c) copie a documentului de identitate;

d) copie a certificatului de căsătorie sau alt document care face dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

e) adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru muncă”;

f) adeverinţe privind statutul de titular al candidatului într-o instituţie/unitate de învăţământ acreditată/autorizată şi privind vechimea în învăţământ;

g) copii ale diplomelor de studii: licenţă, masterat, doctorat, postdoctorat; în cazul în care diplomele de studii au fost obţinute în străinătate, vor fi însoţite de documente privind recunoaşterea/echivalarea acestora în România;

h) adeverinţă privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;

i) adeverinţă privind gradul didactic;

j) curriculum vitae în format european;

k) lista lucrărilor de specialitate;

l) lista evenimentelor ştiinţifice, proiectelor de cercetare etc.;

m) certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină/document echivalent;

n) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani și un rezumat al acestuia;

o) două recomandări, din care cel puţin una din partea unui reprezentant al instituţiei/unităţii de învăţământ în care candidatul este titular.

*Actele menționate la pct. j), n) și o) vor fi depuse atât în limba română, cât și în limba engleză sau în limba țării în care se desfășoară lectoratul.

**Proiectul de activitate didactică trebuie să conțină maximum 2.000 de cuvinte, iar rezumatul proiectului, maximum 300 de cuvinte și să fie redactate în Times New Roman, la 1,5 rânduri. În redactarea acestora, candidații vor avea în vedere prevederile art. 8, alin. 2 din OMEN 5076/2014.

Relaţii suplimentare: Institutul Limbii Române, Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, et. 7, sector 1, cod poştal 012271; telefon 021/3110631; e-mail: lectorate@ilr.ro.

Director general,

Daiana-Theodora Cuibus

Sesiune de atestare a cunoștințelor de limba română

Institutul Limbii Române anunță organizarea unei noi sesiuni de atestare a cunoștințelor de limba română în perioada 30-31 august 2018.

Examenul se adresează tuturor cetățenilor străini adulți care doresc să obțină un atestat care certifică gradul de cunoaștere a limbii române. Probele de evaluare sunt elaborate pentru fiecare din cele 6 niveluri de competenţă lingvistică definite de Cadrul Comun European de Referință pentru Limbi: A1, A2, B1, B2, C1 şi C2.

Pentru autoevaluare, candidaţii pot accesa testele afișate la adresa http://www.ilr.ro/exemple-de-teste-pentru-autoevaluare/, pe site-ul Institutului Limbii Române.

Atestatele de competenţă lingvistică se eliberează tuturor candidaților care obţin minim nota 6.

Pentru înscriere, candidaţii trebuie să depună personal, prin poștă, prin fax sau prin email o cerere tip (descarca cerere Anexa nr.1) şi dovada achitării taxei de examen.

Taxa de examen este de 250 lei şi se plătește în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU

Datele necesare efectuării plății și transmiterii dovezii de plată:

Adresa: Institutul Limbii Române

Str. Caransebeş nr.1 et.7 sect.1

Bucureşti 012271

Cod fiscal 11961471

Fax: 021 3110632

Email: atestate@ilr.ro

Perioada de înscriere: 02.08.2018 – 24.08.2018

Detaliile legate de sediul în care va avea loc examinarea şi de programarea probelor vor fi afișate pe site şi comunicate în timp util candidaților.

Informații suplimentare despre examinare pot fi obţinute la numerele de telefon 021 3110631, 0723 305585 în intervalul orar 10.00-12.00, în zilele lucrătoare.

Persoana de contact: Marcela Mateescu

Rezultatele probei de evaluare a dosarelor de concurs depuse pentru postul de lectopr de limba română din Universitatea de Stat din Arizona, S.U.A.

Rezultatele evaluării dosarelor de concurs depuse pentru postul de lector de limba română din Universitatea de Stat din Arizona, S.U.A.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul obţinut

Rezultatul evaluării

Apostolatu Rodica-Cristina

52,0 puncte

Admis

Dimitriu Carmen

43,4 puncte

Admis

Geană Ionuț

65,8 puncte

Admis

Nedelcu Veronica-Cristina

64,0 puncte

Admis

Candidații declarați admiși se vor prezența la proba de interviu, care va avea loc în data de 26.07.2018, ora 10.00, la sediul Institutului Limbii Române din București, str. Caransebeș nr.1, et.7.