Diverse

Sesiune de atestare a cunoștințelor de limba română

Institutul Limbii Române anunță organizarea unei noi sesiuni de atestare a cunoștințelor de limba română în perioada 30-31 august 2018.

Examenul se adresează tuturor cetățenilor străini adulți care doresc să obțină un atestat care certifică gradul de cunoaștere a limbii române. Probele de evaluare sunt elaborate pentru fiecare din cele 6 niveluri de competenţă lingvistică definite de Cadrul Comun European de Referință pentru Limbi: A1, A2, B1, B2, C1 şi C2.

Pentru autoevaluare, candidaţii pot accesa testele afișate la adresa http://www.ilr.ro/exemple-de-teste-pentru-autoevaluare/, pe site-ul Institutului Limbii Române.

Atestatele de competenţă lingvistică se eliberează tuturor candidaților care obţin minim nota 6.

Pentru înscriere, candidaţii trebuie să depună personal, prin poștă, prin fax sau prin email o cerere tip (descarca cerere Anexa nr.1) şi dovada achitării taxei de examen.

Taxa de examen este de 250 lei şi se plătește în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU

Datele necesare efectuării plății și transmiterii dovezii de plată:

Adresa: Institutul Limbii Române

Str. Caransebeş nr.1 et.7 sect.1

Bucureşti 012271

Cod fiscal 11961471

Fax: 021 3110632

Email: atestate@ilr.ro

Perioada de înscriere: 02.08.2018 – 24.08.2018

Detaliile legate de sediul în care va avea loc examinarea şi de programarea probelor vor fi afișate pe site şi comunicate în timp util candidaților.

Informații suplimentare despre examinare pot fi obţinute la numerele de telefon 021 3110631, 0723 305585 în intervalul orar 10.00-12.00, în zilele lucrătoare.

Persoana de contact: Marcela Mateescu

Rezultatele probei de evaluare a dosarelor de concurs depuse pentru postul de lectopr de limba română din Universitatea de Stat din Arizona, S.U.A.

Rezultatele evaluării dosarelor de concurs depuse pentru postul de lector de limba română din Universitatea de Stat din Arizona, S.U.A.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul obţinut

Rezultatul evaluării

Apostolatu Rodica-Cristina

52,0 puncte

Admis

Dimitriu Carmen

43,4 puncte

Admis

Geană Ionuț

65,8 puncte

Admis

Nedelcu Veronica-Cristina

64,0 puncte

Admis

Candidații declarați admiși se vor prezența la proba de interviu, care va avea loc în data de 26.07.2018, ora 10.00, la sediul Institutului Limbii Române din București, str. Caransebeș nr.1, et.7.

Suspendarea concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de Inspector II, funcție de execuție contractuală, jumătate de normă ( 4 ore), în domeniul financiar-contabil

ANUNȚ

Ca urmare a Raportului nr. 1303 din 25.06.2018 întocmit de Comisia de verificare a prevederilor legale de organizare și desfășurare a concursului, constituită prin Decizia nr. 50 din 25.06.2018, conform art. 37-39 din Secțiunea a 5-a din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Institutul Limbii Române anunță că, concursul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-A, nr 558 din 13 iunie 2018 pentru ocuparea postului temporar vacant de Inspector II, funcție de execuție contractuală, jumătate de normă ( 4 ore), în domeniul financiar-contabil, concurs ce era programat inițial să de desfășoare în intervalul 26 iunie-12 iulie 2018,     NU VA MAI AVEA LOC.

Desfășurarea concursului se suspendă cu data publicării prezentului anunț.

Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul preuniversitar și universitar pentru ocuparea postului de lector de limba română din Universitatea de Stat din Arizona, S.U.A.

Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul preuniversitar și universitar pentru ocuparea postului de lector de limba română din Universitatea de Stat din Arizona, S.U.A., pentru o perioadă determinată, de 12 luni, care poate fi prelungită, anual, cu condiţia obţinerii aprobării de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a universităţii străine partenere. Perioada determinată nu poate depăși, în total, 36 de luni. Activitatea la catedră a noului lector de limba română va începe odată cu deschiderea anului universitar 2018-2019 în Universitatea de Stat din Arizona.

Lectoratul de Limba română din Universitatea de Stat din Arizona, S.U.A., înființat în anul 2011, funcționează în baza unui protocol interinstituțional, în cadrul College of Liberal Arts and Sciences, School of International Letters and Cultures.

Condiţii generale: Candidaţii trebuie să fie cadre didactice cu minimum 2 ani vechime la catedră, titulari într-o instituţie/unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată (conform art. 2 din H.G. nr. 837/2014).

Cerinţe specifice pentru cei care își depun candidatura:

 • să fie doctor în lingvistică;

 • să aibă experiență demonstrată de predare a limbii române ca limbă străină;

 • să cunoască metodele specifice pedagogiei moderne (ex. metoda comunicativă, clasa inversată, cunoașterea metodelor de predare în cazul claselor cu abilități de limbă diferite);

 • să aibă competențele necesare predării cursurilor de cultură și civilizație românească;

 • să aibă competențele necesare predării online și în clase hibride;

 • să aibă competențele adecvate utilizării instrumentelor digitale și mass-media necesare sprijinirii studenților în procesul de învățare;

 • să aibă capacitatea dovedită de a contribui la dezvoltarea curriculum-ului;

 • să aibă experiență în predarea la nivel universitar.

Recrutarea şi selecţia se vor organiza conform următorului calendar:

 • de la data publicării anunţului, până în data de 16.07.2018, ora 10.00- depunerea dosarelor de concurs;

 • 17.07.2018- 20.07.2018, evaluarea dosarelor– prima probă;

 • 21.07.2018- afişarea rezultatelor evaluării dosarelor de concurs;

 • 26.07.2018- interviu (ora se va comunica după afişarea rezultatelor evaluării dosarelor de concurs);

 • 27.07.2018- afişarea rezultatelor în urma interviului.

Afişarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro.

Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs.

În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestaţie în termen de două zile de la comunicarea rezultatului.

Rezultatul final se publică pe site-ul www.ilr.ro, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării de către partenerul străin a lectorului desemnat.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 7 din OMEN 5076/2014 şi se vor depune în format tipărit şi electronic, pe stick, CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii Române din Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, et. 7, sector 1, cod poştal 012271, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Este recomandabil ca, în varianta electronică a dosarelor, fişierele să fie denumite astfel încât să poată fi deschise cu uşurinţă în ordinea menţionată în lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs.

Notă: Se evaluează numai dosarele complete ale candidaților eligibili pentru încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată.

Lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs:

a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de către candidat;

b) cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat, conform Anexei 1 din Metodologia privind recrutarea şi selecţia lectorilor;

c) copie a documentului de identitate;

d) copie a certificatului de căsătorie sau alt document care face dovada schimbării numelui, dacă este cazul;

e) adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru muncă”;

f) adeverinţă privind statutul de titular al candidatului într-o instituţie/unitate de învăţământ acreditată sau autorizată şi privind vechimea în învăţământ;

g) copii ale diplomelor care atestă studiile candidatului: licenţă, master, doctorat, postdoctorat; în cazul în care diplomele de studii au fost obţinute în străinătate, vor fi însoţite de documente privind recunoaşterea sau echivalarea acestora în România;

h) adeverinţă privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;

i) adeverinţă privind gradul didactic, dacă este cazul;

j) curriculum vitae în format european;

k) lista lucrărilor de specialitate;

l) lista evenimentelor ştiinţifice, proiectelor de cercetare etc. la care a participat candidatul;

m) certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină sau un document echivalent;

n) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani și un rezumat al acestuia*;

o) două recomandări, din care cel puţin una să fie din partea unui reprezentant al instituţiei/unităţii de învăţământ în care candidatul este titular.

Actele menționate la pct. j), n) și o) vor fi în limba română, cu traducere în limba engleză.

* Proiectul de activitate didactică trebuie să aibă maximum 2.000 de cuvinte, iar rezumatul proiectului maximum 300 de cuvinte. Acestea se redactează cu caractere Times New Roman, la 1,5 rânduri. În elaborarea proiectului de activitate candidaţii vor face referire şi vor avea în vedere următoarele secţiuni:

a) Mediul cultural şi educaţional în care va funcţiona lectoratul;

b) Proiectarea unui parcurs didactic relevant, orientat spre nevoile cursanţilor;

c) Competenţele specifice;

d) Competenţe de comunicare interpersonală şi instituţională;

e) Valoarea adăugată.

Metodologia privind recrutarea şi selecţia lectorilor este accesibilă pe pagina web www.ilr.ro, la secţiunea Legislaţie.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Institutului Limbii Române, la telefon 021/3110631 sau prin e-mail la adresa lectorate@ilr.ro.

Director general,

George-Ovidiu Doca

Concurs pentru ocuparea postului de inspector II, perioada determinata

ANUNŢ

Institutul Limbii Române organizează concurs pentru ocuparea :

 • unui post tempor vacant de inspector II, jumătate de normă (4 ore), studii superioare, funcţie de execuţie contractuală, în domeniul financiar-contabil.

Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domicilul în România;

 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. are capacitate deplină de exerciţiu;

 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 6. vechime minimă în contabilitate de minim 3 ani;

 7. nu a fost condamnată definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitatea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

  • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice;

  • sunt necesare cunoştinţe de operare OPFV, Fişe fiscale, D 112, alte programe contabile;

  • abilităţi de operare pe calculator (MS Office, Internet, etc.).

Concursul constă în trei etape succesive:

 1. selecţia dosarelor de înscriere;

 2. probă scrisă;

 3. interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Concursul se va organiza la sediul din str. Caransebeş nr.1, et.7,sector1, Bucureşti, conform calendarului următor:

Pentru postul de inspector II:

26.06.2018 – ultima zi de depunere a dosarelor de concurs, ora 10.00;

27.06.2018 – selecţia dosarelor de concurs, până la ora 10.00;

28.06.2018- afişare rezultate selecţie dosare de concurs, după ora 12.00;

29.06.2018 – depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs, până la ora 10.00;

02.07.2018- soluționarea contestațiilor, după ora 12.00;

03.07.2018 – proba scrisă, ora 10.00;

04.07.2018 – afişare rezultate proba scrisă, după ora 12.00;

05.07.2018 – depunere contestaţii proba scrisă, până la ora 10.00;

06.07.2018 – soluționarea contestațiilor la proba scrisă, după ora 12.00;

09.07.2018 – interviu, ora 10.00;

10.07.2018 – afişare rezultate interviu, ora 12.00;

11.07.2018 – depunere contestaţii interviu, până la ora 10.00;

12.07.2018 – afişare rezultate finale.

Conform art.6 al Regulamentului-cadru, menţionat mai sus, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată directorului general ILR (nu este formular tip);

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

– carnetul de muncă şi/sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile medicale abilitate

– curriculum vitae

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în mod clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identiate, copiile documentelor de studii şi al carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se depun la sediul I.L.R din str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti, între orele: 10.00 – 14.00, dar nu mai târziu de 26.06.2018, ora 14.00.

Biblografia pentru postul de inspector II:

Legea Cadru nr.153/2017,privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

O.U.G 91/2017 privind modificarea și completarea Legii Cadru nr. 153/2017;

Lege nr.82/1991 – Legea contabilităţii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Codul muncii – Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr.1792/2002 al ministrului finanţelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G nr.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fondurile publice, republicată;

Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 95/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stipularea ocupării forţei de muncă;

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată;

H.G nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată;

Codul fiscal – Legea nr. 227/2015, actualizat;

Legea nr. 207/2015- Codul de procedură fiscală, actualizat.

Întocmit,

Lorenț Teodor, consilier I

Director-general,

George Ovidiu Doca