Institutul Limbii Române (ILR) organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducere, de director general.

 1.  Bibliografie:
 1. Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare, Cap. II – Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior
 2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 3. Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, cu modificările și completările ulterioare
 4. M.E.N.nr. 4869/ 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Institutului Limbii Române, cu modificările ulterioare
 5. Hotărârea Guvernului nr. 837/2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate
 6. Hotărârea Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene
 7. M.E.N. nr. 3823/2013 pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei Naţionale privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene
 8. M.E.N. nr. 5076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române
 9. M.E.C.T. nr. 3152/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor de limba română şi atestare a nivelului de cunoştinţe de limba română şi a Programei analitice, cu modificările și completările ulterioare
 10. M.E.C.T. nr. 5390/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea testelor de evaluare a cunoştinţelor de Limba română, cu completările ulterioare
 1.  Tipul probelor de concurs:
 1. Analiza și evaluarea dosarelor de concurs
 2. Proba practică (orală) – susţinerea proiectului managerial
 3. Proba de interviu

* Probele sunt eliminatorii succesiv.

 1.  Condiții de participare:

3.1. Condiții necesare ocupării unui post de natură contractuală:

Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

3.2. Condiții generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului:

 1. studii superioare de lungă durată în domeniile filologie sau științele educației, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. vechime în specialitatea studiilor de minimum 10 ani;
 3. competenţă managerială, decizională şi profesională, probată prin experienţa anterioară;
 4. foarte bună cunoaştere a cel puțin unei limbi de circulaţie internaţională, dovedită prin acte de studii și/sau atestate de competență lingvistică recunoscute M.E.N.;
 5. deținerea titlului ştiinţific de doctor;
 6. experiența de predare în învățământul superior constituie un avantaj.

3.3. Documente solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Ministrului Educației Naționale;
 2. copie act de identitate;
 3. copie de pe diploma de licență în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului și copiilor altor acte de studii (diplome sau titluri ştiinţifice) care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, în copie;
 5. curriculum vitae (semnat şi datat);
 6. proiectul managerial pentru o perioadă de 4 ani (semnat şi datat), depus în plic sigilat – se va deschide de către comisie în timpul probei de concurs (susținerea proiectului);
 7. copie după actul de studii sau atestatul de competență lingvistică, prin care să se facă dovada cunoștințelor de limbă străină;
 8. acte prin care să se dovedească experiența managerială anterioară;
 9. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 10. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pe care candidează;
 11. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;
 12. opisul dosarului, în dublu exemplar, un exemplar restituindu-se sub semnătură persoanei care a depus dosarul.

*Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea certificării „conform cu originalul”.

 1. Alte mențiuni referitoare la organizarea concursului:
  1.  Concursul se va desfășura la Institutul Limbii Române, str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, București.
  2.  Dosarele de concurs se depun Institutul Limbii Române, str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, București, până la data de 24 octombrie 2018, ora 12.00.
  3.  Relaţii suplimentare se pot obţine la Institutul Limbii Române, str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, București, tel. 021 311 06 31.

 Calendarul de desfăşurare a concursului:

până în data de 24 octombrie 2018, ora 12.00 – depunerea dosarelor de concurs;

25 octombrie 2018 – analiza și evaluarea dosarelor de concurs; afișarea rezultatelor ptivind selecția dosarelor;

26 octombrie 2018, până la ora 15.00 – depunerea contestaţiilor privind selecția dosarelor de concurs;

29 octombrie 2018 – soluţionarea contestaţiilor privind evaluarea dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor;

31 octombrie 2018 – proba practică (orală) – susţinerea proiectului managerial;

1 noiembrie 2018 – afișarea rezultatelor la proba practică (orală) – susţinerea proiectului managerial;

2 noiembrie 2018, până la ora 14.00 – depunerea contestaţiilor privind proba practică (orală) susţinerea proiectului managerial;

5 noiembrie 2018 – soluţionarea contestaţiilor privind proba practică (orală) – susţinerea proiectului managerial şi afişarea rezultatelor;

6 noiembrie 2018 – proba interviului și afișarea rezultatelor;

7 noiembrie 2018, până la ora 15.00 – depunerea contestaţiilor la proba de interviu;

8 noiembrie 2018 – soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu şi afişarea rezultatelor finale.

ANEXA 1 – Fisa postului