Diverse

Concurs pentru ocuparea postului de inspector II, perioada determinata

ANUNŢ

Institutul Limbii Române organizează concurs pentru ocuparea :

 • unui post tempor vacant de inspector II, jumătate de normă (4 ore), studii superioare, funcţie de execuţie contractuală, în domeniul financiar-contabil.

Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domicilul în România;

 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. are capacitate deplină de exerciţiu;

 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 6. vechime minimă în contabilitate de minim 3 ani;

 7. nu a fost condamnată definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitatea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

  • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice;

  • sunt necesare cunoştinţe de operare OPFV, Fişe fiscale, D 112, alte programe contabile;

  • abilităţi de operare pe calculator (MS Office, Internet, etc.).

Concursul constă în trei etape succesive:

 1. selecţia dosarelor de înscriere;

 2. probă scrisă;

 3. interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Concursul se va organiza la sediul din str. Caransebeş nr.1, et.7,sector1, Bucureşti, conform calendarului următor:

Pentru postul de inspector II:

26.06.2018 – ultima zi de depunere a dosarelor de concurs, ora 10.00;

27.06.2018 – selecţia dosarelor de concurs, până la ora 10.00;

28.06.2018- afişare rezultate selecţie dosare de concurs, după ora 12.00;

29.06.2018 – depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs, până la ora 10.00;

02.07.2018- soluționarea contestațiilor, după ora 12.00;

03.07.2018 – proba scrisă, ora 10.00;

04.07.2018 – afişare rezultate proba scrisă, după ora 12.00;

05.07.2018 – depunere contestaţii proba scrisă, până la ora 10.00;

06.07.2018 – soluționarea contestațiilor la proba scrisă, după ora 12.00;

09.07.2018 – interviu, ora 10.00;

10.07.2018 – afişare rezultate interviu, ora 12.00;

11.07.2018 – depunere contestaţii interviu, până la ora 10.00;

12.07.2018 – afişare rezultate finale.

Conform art.6 al Regulamentului-cadru, menţionat mai sus, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată directorului general ILR (nu este formular tip);

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

– carnetul de muncă şi/sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile medicale abilitate

– curriculum vitae

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în mod clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identiate, copiile documentelor de studii şi al carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se depun la sediul I.L.R din str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti, între orele: 10.00 – 14.00, dar nu mai târziu de 26.06.2018, ora 14.00.

Biblografia pentru postul de inspector II:

Legea Cadru nr.153/2017,privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

O.U.G 91/2017 privind modificarea și completarea Legii Cadru nr. 153/2017;

Lege nr.82/1991 – Legea contabilităţii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Codul muncii – Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr.1792/2002 al ministrului finanţelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G nr.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fondurile publice, republicată;

Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 95/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stipularea ocupării forţei de muncă;

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată;

H.G nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată;

Codul fiscal – Legea nr. 227/2015, actualizat;

Legea nr. 207/2015- Codul de procedură fiscală, actualizat.

Întocmit,

Lorenț Teodor, consilier I

Director-general,

George Ovidiu Doca

Concurs consilier IA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi  22.05.2018 cu ocazia concursului pentru ocuparea postului  de

Consilier IA

În conformitate cu Decizia nr. 18 din 05.04.2018 a fost organizat în data de 21.05.2018 ora 10.00, concurs pentru ocuparea postului  de consilier IA.

Conform H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, art. 28, alin. 2, punctul 3- “ Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut:

 1. a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;
 2. b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere.”, comisia de concurs a hotărât următoarele:

 

Nr.crt. Nume și prenume candidat Puncte Admis/ Respins
1 Avram Gabriel Doru 28 puncte Respins
2 Dumitrescu Mihai 98 puncte Admis
3 Raileanu Mihaela         – Absent
4 Puscarciuc Ioana Crisitna 32 puncte Respins
5 Rosca Daniela Nicoleta 73 puncte Admis
6 Sandu Mariana 55 puncte Admis

Candidații cu nota de peste 50 de puncte sunt declarați admiși pentru proba de interviu

 

 

Dosare concurs post consilier I

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Dosar depus în termen DA/NU Dosar complet DA/NU Candidat eligibil DA/NU
1. Fâșie Gabriela DA DA DA

Rezultate evaluare dosare concurs consilier I:

Candidat Fașie Gabriela – dosar complet, candidat admis pentru proba scrisă.

Întocmit:
Lorenț Teodor, consilier I.
25.04.2018

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi  30.04.2018 cu ocazia concursului pentru ocuparea postului  de Consilier I

În conformitate cu Decizia nr. 17 din 27.03.2018 a fost organizat în data de 30.04.2018 ora 09.00, concurs pentru ocuparea postului  de consilier I – financiar contabil.

În urma validării rezultatelor la proba scrisă, comisia de examinare constituită conform Deciziei nr. 17 din 27.03.2018, a hotarât:

Doamna Fașie Gabriela este declarată admisă la proba scrisă.

 

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi  04.05.2018 cu ocazia concursului pentru ocuparea postului  de Consilier I

În conformitate cu Decizia nr. 17 din 27.03.2018 a fost organizat în data de 04.05.2018 ora 09.00, concurs pentru ocuparea postului  de consilier I – financiar contabil.

În urma validării rezultatelor la proba de interviu, comisia de examinare constituită conform Deciziei nr. 17 din 27.03.2018, a hotarât:

Doamna Fașie Gabriela este declarată admisă la proba de interviu.

 

PROCES-VERBAL

Încheiat azi 09.05.2018 cu ocazia concursului pentru ocuparea postului de consilier I

În conformitate cu Decizia nr. 17 din 27.03.0218 a fost organizat concurs pentru ocuparea postului de consilier I -financiar contabil.

În urma validării rezultatelor la evaluarea dosarelor, proba scrisă și interviu, comisia de examinare constituită confirorm Deciziei nr. 17 din 27.03.2018, a hotărât:

Canditata Fășie Gabriela este declarată admisă pentru ocuparea postului de consilier I-financiar contabil, la Institutul Limbii Române.

Institutul Limbii Române organizează concurs pentru ocuparea unui post de consilier IA, normă întregă, post vacant, funcție de execuție contractuală, pe durată nedeterminată.

Proces-Verbal

Încheiat azi 29.05.2018 cu ocazia concursului pentru ocuparea postului de consilier IA

În conformitate cu Decizia nr. 18 din 05.04.2018 a fost organizat concurs, în data de 25.05.2018, proba interviu, pentru ocuparea postului de consilier IA.

În urma validării rezultatelor, comisia de concurs a hotărât:

Mihai Dumitescu – prezent – admis.

Roșca Mariana – prezentă – respins.

Sandu Mariana – absentă – respins.

Candidatul Mihai Dumitrescu este declarat admis pentru postul de consilier IA, perioadă nedeterminată, la Institutul Limbii Române.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare: (…)

16.05.2018

Rezultate evaluare dosare post consilier IA, Institutul Limbii Române

Pușcarciuc Ioana-Cristina    –          dosar admis

Sandu Mariana                    –           dosar admis

Dumitrescu Mihai               –          dosar admis

Roșca Daniela Nicoleta      –          dosar admis

Avram Gabriel Doru          –          dosar admis

Mihaela Răileanu              –          dosar admis

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi  22.05.2018 cu ocazia concursului pentru ocuparea postului  de

Consilier IA

În conformitate cu Decizia nr. 18 din 05.04.2018 a fost organizat în data de 21.05.2018 ora 10.00, concurs pentru ocuparea postului  de consilier IA.

Conform H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, art. 28, alin. 2, punctul 3- “ Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut:

 1. a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;
 2. b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere.”, comisia de concurs a hotărât următoarele:
Nr.crt. Nume și prenume candidat Puncte Admis/ Respins
1 Avram Gabriel Doru 28 puncte Respins
2 Dumitrescu Mihai 98 puncte Admis
3 Mihaela Raileanu Absent Respins
4 Puscariciuc Ioana Crisitna 32 puncte Respins
5 Rosca Daniela Nicoleta 73 puncte Admis
6 Sandu Mariana 55 puncte Admis

Candidații cu nota de peste 50 de puncte sunt declarați admiși pentru proba de interviu

Institutul Limbii Române organizează concurs pentru ocuparea : -unui post vacant de consilier I, jumătate de normă (4 ore), studii superioare, funcţie de execuţie contractuală, în domeniul financiar-contabil, pe durată nedeterminată.

ANUNŢ

Institutul Limbii Române organizează concurs pentru ocuparea :

 • unui post vacant de consilier I, jumătate de normă (4 ore), studii superioare, funcţie de execuţie contractuală, în domeniul financiar-contabil, pe durată nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domicilul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. vechime minimă în contabilitate de minim 5 ani;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitatea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice;
 • sunt necesare cunoştinţe de operare OPFV, Fişe fiscale, D 112, alte programe contabile;
 • abilităţi de operare pe calculator (MS Office, Internet, etc.).

Concursul constă în trei etape succesive:

  1. selecţia dosarelor de înscriere;
  2. probă scrisă;
  3. interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Concursul se va organiza la sediul din str. Caransebeş nr.1, et.7,sector1, Bucureşti, conform calendarului următor:

Pentru postul de consilier I:

24.04.2018 – ultima zi de depunere a dosarelor de concurs, ora 10.00.

25.04.2018 – selecţia dosarelor de concurs, până la ora 10.00.

25.04.2018 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs, după ora 12.00

26.04.2018 – depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor de concurs, până la ora 10.00

27.04.2018 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor.

30.04.2018 – proba scrisă, ora 09.00.

30.04.2018 – afişare rezultate proba scrisă, după ora 14.00.

02.05.2018 – depunere contestaţii proba scrisă, până la ora 10.00.

03.05.2018 – soluţionare contestaţii probă scrisă şi afişare rezultate probă scrisă.

04.05.2018 – interviu, ora 09.00.

04.05.2018 – afişare rezultate interviu, ora 12.00.

07.05.2018 – depunere contestaţii interviu, până la ora 10.00.

08.05.2018 –  soluţionare contestaţii interviu.

09.05.2018 –  afişare rezultate finale.

Conform art.6 al Regulamentului-cadru, menţionat mai sus, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

   • cererea de înscriere la concurs adresată directorului general ILR (nu este formular tip);
   • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
   • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
   • carnetul de muncă şi/sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor, în copie;
   • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
   • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile medicale abilitate
   • curriculum vitae

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în mod clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identiate, copiile documentelor de studii şi al carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se depun la sediul I.L.R din str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti, între orele: 10.00 – 14.00, dar nu mai târziu de 24.04.2018, ora 14.00.

Biblografia pentru postul de consilier I:

Legea Cadru nr.153/2017,privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

O.U.G 91/2017 privind modificarea și completarea Legii Cadru nr. 153/2017;

Lege nr.82/1991 – Legea contabilităţii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Codul muncii – Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr.1792/2002 al ministrului  finanţelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G nr.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fondurile publice, republicată;

Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 95/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stipularea ocupării forţei de muncă;

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată;

H.G nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată;

Codul fiscal – Legea nr. 227/2015, actualizat;

Legea nr. 207/2015- Codul de procedură fiscală, actualizat.

Director-general,

George Ovidiu Doca

 

 

ORDIN – privind aprobarea Comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de lector de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, cultură și civilizație românească în universitați din străinătate

HOTĂRÂRE nr. 837 din 1 octombrie 2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate, ale articolului 13, art 14 din Ordinul ministrului educației naționale nr.5076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea și selecția lectorilor de limba română care urmeaza sa predea  cursuri de limbă, cultură și civilizație românească în universitați din străinătate și a Regulamentului privind functionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române,cu completaările ulterioare, (…),

Ministrul Educației Naționale

emite prezentul ordin